Sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
538 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-16 20:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33(478) (4)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1181)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (107)
Economie. Științe economice (7030)
SM ISO690:2012
MOGOL, Natalia. Sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova. In: Intellectus. 2016, nr. 4, pp. 32-39. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova
CZU: 347.77:911.3:33(478)

Pag. 32-39

Mogol Natalia
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2017


Rezumat

Cu toate că sistemul naţional de protecţie a indicaţiilor geografi ce este constituit deja in partea ce ţine de cadrul legal și instituţional, aplicarea practică a acestuia lasă mult de dorit, rezultatele obţinute pană in prezent necorespunzand potenţialului real al Republicii Moldova in acest domeniu. Cauza acestei stări de lucruri rezidă in mare parte in informarea insufi cientă a societăţii cu privire la avantajele oferite de utilizarea sistemului IG, dar și in complexitatea sistemului (producătorii sunt speriaţi de numărul de instituţii cu care urmează să interacţioneze, precum și de numărul de acţiuni pe care trebuie să le intreprindă). Explicaţiile pe marginea funcţionării sistemului indicaţiilor geografi ce din Republica Moldova sunt oferite de autor cu scopul depășirii celui de-al doilea impediment menţionat mai sus.

Although the national system of protection of geographical indications is already established in the part of legal and institutional framework, the practical application leaves much to be desired, the results achieved by the Republic of Moldova until now are modest and do not correspond to the real potential of our country in this area. The cause for this situation lies largely in the insufficient information of society on the benefits of using the IG system, but also the complexity of the system (producers are scared of the number of institutions to interact and the number of actions they must undertake). Explanations on the functioning of the geographical indications system of Moldova are provided by the author in order to overcome the second obstacle mentioned above.

Несмотря на то, что национальная система охраны географических указаний уже сформирована в части правового регулирования на законодательном и институциональном уровнях, ее практическое применение оставляет желать лучшего, а достигнутые к настоящему времени результаты являются скромными и не соответствуют реальному потенциалу нашей страны в данной области. Сложившаяся ситуация в основном является результатом недостаточной информированности общества о преимуществах использования системы географических указаний, а также сложности самой системы (производителей пугает то число ведомств и учреждений, с которыми им предстоит взаимодействовать, а также количество действий, которые они должны предпринять). Автор подробно рассказывает о функционировании системы географических указаний в Республике Молдова с тем, чтобы преодолеть второе препятствие, упомянутых выше.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-51521</doi_batch_id>
<timestamp>1669710382</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Sistemul indicaţiilor geografice din Republica Moldova</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Mogol</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>32</first_page>
<last_page>39</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>