Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения народов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
638 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-23 16:56
SM ISO690:2012
КАЗАНСКИЙ, Михаил. Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения народов. In: Stratum plus. 2014, nr. 6, pp. 105-111. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 6 / 2014 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения народов

Pag. 105-111

Казанский Михаил
 
Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 20 iulie 2016


Rezumat

Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения народов В эпоху Великого переселения народов в Галлии появляется новый вид оружия — клинки с вырезами у рукояти. Эти клинки появляются в позднеримское время на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье. Позднее они распространяются на Среднем Дунае, затем попадают в Галлию. Здесь известны две находки подобных клинков — в Аквитании (Пейрулье, Сент-Ливрад-сюр-Ло, деп. Ло и Гаронна) и в Северной Галлии (Флен-сюр-Сен, деп. Ивелин). Возможно, эти клинки имели двоякое назначение — их использовали как лезвия кинжалов и как копья — боевые косы. Подобное оружие хорошо известно в Китае в античное время и в средневековье. Не исключено, что именно эти боевые косы имеет в виду Сидоний Аполлинарий в своем панегирике в честь императора Авита (455—456 гг.), где упоминается «falce Gelonus» — «гелон, [побеждаемый в умении владеть] косой».

Gelon cu coasă: despre armele cu tijă din perioada marilor migraţii În epoca marilor migraţii, în Galia se face cunoscut un nou tip de armă — tăișuri cu șliţ la mâner. Tăișuri de acest tip apar în perioada romană târzie în Caucazul de Nord și în spaţiul Nord-pontic. Mai târziu ele se răspândesc pe Dunărea de Mijloc, apoi ajung în Galia. Aici sunt cunoscute două descoperiri de asemenea tăișuri — în Aquitania (Peyroulié, Sainte-Livrade-surLot, dép. Lot-et-Garonne) și în Galia de nord (Flins-sur-Seine, dép. Yvelines). Probabil, aceste piese aveau o funcţie dublă, fi ind utilizate drept tăișuri pentru pumnale și lănci — coase de luptă. Arme similare sunt bine cunoscute și în China antică și medievală. Nu este exclus că tocmai aceste coase de luptă să fi e menţionate de către Sidonius Apollinaris în panegiricul în cinstea imperatorului Avitus (455—456), unde se vorbeste despre „falce Gelonus”.

Gelon with Falx: About Staſt arms of the Great Migrations Period A new type of weapons — blades with notches at the hilt — appear in Gaul in the Great Migrations period. These blades appear in late Roman time in the North Caucasus and Northern Black Sea realm. Later they spread to the Middle Danube area, then reach Gaul, where two fi nds of such blades are known — in Aquitaine (Peyroulié, Sainte-Livrade-sur-Lot, dép. Lot-et-Garonne) and North Gaul (Flins-sur-Seine, dép. Yvelines). These blades could have dual purpose — both as daggers and spears — i. e. battle falx. Such weapons are well known in China in ancient times and the Middle Ages. It is possible that Apollinaris Sidonius meant these falx in his eulogy in honor of Emperor Avitus (455—456), where he mentioned falce Gelonus, i. e. “Gelon [defeated in mastering] the falx”.

Cuvinte-cheie
Галлия, Великое переселение народов, клинки с вырезом у рукояти, боевая коса,

Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Подунавье, кинжал