Расчёт внутреннего теплового сопротивления рабочих тел аккумуляторов явного и скрытого тепла
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
663 2
SM ISO690:2012
ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ГPИЦАЙ, М.А.. Расчёт внутреннего теплового сопротивления рабочих тел аккумуляторов явного и скрытого тепла . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 98-107. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Расчёт внутреннего теплового сопротивления рабочих тел аккумуляторов явного и скрытого тепла

Pag. 98-107

Ермуратский В.В., Гpицай М.А.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

Рассмотрена задача вычисления значений внутреннего теплового сопротивления рабочих тел, применяемых в аккумуляторах явного и скрытого тепла. Предложена методика расчёта этого сопротивления для тел с твёрдым, жидким материалом и веществом с фазовым превращением. Базируясь на теории регулярного теплового режима, получены формулы для расчёта внутреннего теплового сопротивления твёрдых тел, имеющих форму шара, цилиндра и параллелепипеда. Для тел с жидким веществом это сопротивление находится с учётом стенки сосуда и сопротивления пограничного слоя при естественной конвекции жидкости. В случае веществ с фазовым переходом тепловые сопротивления зон с разным агрегатным состоянием определяются раз-дельно. Электротепловая модель содержит четыре тепловых сопротивления, две тепло-ёмкости и один источник напряжения. К внутренним тепловым сопротивлениям тел отнесено сопротивление стенки сосуда и сопротивлений зон, в которых произошло, происходит и будет происходить фазовое превращение. Внутреннее тепловое сопротивление твёрдых тел может считаться постоянным параметром. У тел с жидкостью и фазовым переходом вещества внутренние тепловые сопротивления зависят от теплового состояния тел. Поэтому значения этих величин должны определяться при расчете процессов нагрева или охлаждения тел.

În lucrare se examenează problema determinării valorilor rezistenţei interne termice a corpurilor de lucru ale acumulatoarelor de căldură sensibilă şi latentă. Este propusă metodica de calcul al acestei rezistenţe pentru corpurile din material solid, lichid, şi substanţe cu tranziţie de fază. Pe baza teoriei regimului termic regulat, s-au obţinut formule de calcul al rezistenţei termice interne a solidelor în formă de sferă, cilindru şi paralelipiped. Pentru corpurile cu substanţă lichidă această rezistenţă se determină ţinând cont de pereţii vaselor şi rezistenţa stratului de hotar şi convecţia naturală a lichidului. În cazul substanţelor cu tranziţie de fază se propune determinarea aparte a rezistenţelor termice a zonelor cu diferite stări de agregare. Modelul electro-termic conţine patru rezistenţe de căldură, capacitatea de căldură şi o singură sursă de tensiune. La rezistenţa termică internă a corpurilor se referă rezistenţa pereţilor containerului şi rezistenţă de zone în care a fost este, şi va fi tranziţie de fază. Rezistenţa termică internă a solidelor poate fi considerată ca un parametru constant. În corpuri cu lichide rezistenţă termică internă de material depinde de starea lor termică. Prin urmare, aceste valori ar trebui să fie stabilite în procesele de calcul de încălzire sau de răcire.

The paper considers the problem of calculating values of the internal thermal resistance of a packed bed sensible and latent heat storages working bodies. The methodic calculation of this resistance for bodies with solid, liquid substance and phase-change materials is offered. Being based on the theory of a regular thermal mode, formulas for calculation of internal thermal resistance of the bodies having the form of a sphere, the cyl-inder and a parallelepiped are obtained. For bodies with liquid substance this resistance is in view of a wall of vessels and resistance of a boundary layer at natural convection of liquids. In the case of substances with a phase transition heat resistance zones with different states of aggregation shall be determined separately. Electro-thermal model contains of the four thermal resistances, two heat capacity and single voltage source. Internal thermal resistance of solids can be considered as a constant parameter. For bodies of liquid and phase change material internal thermal resistance depends on their thermal state. Therefore, these values should be determined in the calculation processes of their heating or cooling.

Cuvinte-cheie
Электротепловая модель, внутреннее тепловое сопротивление, ак-кумуляторы явного и скрытого тепла