The question of permanent neutrality of Turkmenistan in the light of international public law
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
65 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.9+341.924+341.983.42 (24)
Drept internațional privat. Conflictul (137)
SM ISO690:2012
CZACHOR, Rafał. The question of permanent neutrality of Turkmenistan in the light of international public law. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 22-34. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

The question of permanent neutrality of Turkmenistan in the light of international public law

Вопрос постоянного нейтралитета Туркменистана в контексте международного права

Problema neutralității permanente a Turkmenistanului în contextul dreptului internațional

CZU: 341.9+341.924+341.983.42
JEL: K33, K12, F53

Pag. 22-34

Czachor Rafał
 
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Academy
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

The permanent neutrality of a state is an institution of public international law that embraces both treaty and customary norms. In the modern history it is related mainly to the case of Switzerland that was recognized as a permanent neutral in 1815. With the adoption of the UN Charter and the abolishment of the use of force some scholars argued that the permanent neutrality is obsolete. Despite that, only after the end of the ‘cold war’ growing interest to the permanent neutrality was expressed by various nations. This paper sheds a light on a less known case of Turkmenistan, a country that declared itself as permanent neutral in 1990s. Actually the country fulfils are requirements for being recognized as a neutral. Since it was not directly recognized by any state, and only two UN General Assembly resolutions called its members to do so, its status as a permanent neutral country is disputable. Overall, the paper concludes that one can assert that this country is not permanent neutral, nevertheless it may open a new possibility of obtaining this status through recognition by the international organization.

Постоянный нейтралитет государства является институтом международного права, регулируемым договорным и обычным правом. В современной истории он связан главным образом со Швейцарией, которая статус постоянно нейтральной приобрела в 1815 г. С принятием Статута ООН и запретом использования силы в международных отношениях появился тезис о “престарелости” данного института. Несмотря не это, с конца “холодной войны” разные страны стали проявлять к нему интерес. В данной статье рассмотрен случай Туркменистана, который в 90-х гг. объявил о своем нейтралитете. В связи с тем, что декларация Туркменистана не была признана ни одним государством, зафиксирована только двумя резолюциями ГА ООН и местным законодательством, данный статус страны неоднозначный. В статье утверждается, что хотя на данный момент Туркменистан не является постоянно нейтральным, то его опыт открывает возможность приобрететения такого статуса посредством признания со стороны международной организации.

Neutralitatea permanentă a unui stat este o instituție a dreptului internațional guvernată de tratat şi dreptul cutumiar. În istoria modernă această instituţie este asociată în principal cu Elveția, care a dobândit statut neutru permanent în 1815. Odată cu adoptarea Statutului ONU și interzicerea utilizării forței în relațiile internaționale, a apărut teza "bătrâneții" acestei instituții. În ciuda acestui fapt, de la sfârșitul Războiului Rece, diferite țări au început să-și manifeste interesul faţă de această instituţie. Acest articol examinează cazul Turkmenistanului, care și-a declarat neutralitatea în anii ' 90. Datorită faptului că declarația Turkmenistanului nu a fost recunoscută de nici un stat, stabilită doar prin două rezoluții ale AA a ONU și legislația locală, acest statut al țării este ambiguu. Articolul susține că, deși Turkmenistanul nu este permanent neutru în acest moment, experiența sa deschide posibilitatea dobândirii unui astfel de statut prin recunoașterea de către o organizație internațională.

Cuvinte-cheie
permanent neutrality, international security, permanent neutrality of Turkmenistan, Central Asia,

постоянный нейтралитет, международная безопасность, постоянный нейтралитет Туркменистана, Центральная Азия,

neutralitate permanentă, securitate internațională, neutralitatea permanentă a Turkmenistanului, Asia Centrală