Modernizarea procesului literar prin intermediul generației „ochiului al treilea”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
184 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-29 20:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09(478) (31)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1736)
SM ISO690:2012
GROSU, Liliana. Modernizarea procesului literar prin intermediul generației „ochiului al treilea”. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”. 2020, nr. 1(11), pp. 129-141. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Modernizarea procesului literar prin intermediul generației „ochiului al treilea”

Modernization of the literary process through the generation of ”the third eye”

CZU: 821.135.1.09(478)

Pag. 129-141

Grosu Liliana
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 25 mai 2021


Rezumat

Generația „ochiului al treilea” marchează o nouă etapă în dezvoltarea literaturii basarabene, în asumarea tendinței de a reabilita esteticul, de a reînnoi valoarea culturală a procesului literar național prin abordarea unor teme tradiționale (peisajul mioritic, marile mituri ale istoriei naționale, limba română, sufletul curat al țăranului etc.), dar în „forme” noi de realizare, şi anume, prin arta sugestiei, prin explorarea cu măiestrie a metaforei, comparației, analogiei sau parabolei, a paradoxului, fie prin utilizarea simbolului. Un aspect al modernizării procesului literar constă în perfecționarea aspectului grafic al poeziilor, care ar implica, în afară de ideile sugerate în conținut, şi implicații interpretative la nivel de formă grafică. Asemenea construcții formale codifică sensul pe toate planurile, în primul rând, sub aspect lingvistic, iar, pe de altă parte, semnul iconic este actualizat prin formă, care, de asemenea, impune o descifrare de sensuri şi conotații. Datorită acestei generații de creație, literatura noastră şi-a îmbogățit registrul liric, şi-a depășit condiția de poezie națională şi a contribuit substanțial la modernizarea procesului literar

The generation of “the third eye” marks a new stage in the development of Bessarabian literature, in assuming the tendency to rehabilitate the aesthetic, to renew the cultural value of the national literary process by approaching traditional themes (mioritic landscape, the big myths of national history, the Romanian language, the pure soul of the peasant, etc.) in new “forms” of realisation, namely through the art of suggestion, the masterful exploration of metaphor, simile, analogy or parable, and paradox or through the use of the symbol. An important aspect of the modernisation of the literary process consists in the improvement of the graphic aspect of poems, which would involve, besides the ideas suggested by their content, interpretative implications related to graphic form. Such formal constructions encode the meaning from all points of view, particularly from linguistic perspective. On the other hand, the iconic sign is actualised through form, which also imposes a decoding of meanings and connotations. Due to this generation of creation, our literature enriched its lyrical register, exceeded its condition of national poetry and substantially contributed to the modernisation of the literary process.

Cuvinte-cheie
generaţie, „ochiul al treilea”, estetic, modernizare, proces literar,

generation, “the third eye”, aesthetic, modernisation, literary process