Utilizarea remediilor antihipertensive la populaţia adultă cu hipertensiune arterială
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
99 0
SM ISO690:2012
RAWAN, Jamamaa. Utilizarea remediilor antihipertensive la populaţia adultă cu hipertensiune arterială. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 16-18 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2019, p. 142. ISBN 978-9975-82-148-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 16-18 octombrie 2019

Utilizarea remediilor antihipertensive la populaţia adultă cu hipertensiune arterială

Use of antihypertiensive drugs in adult population with arterial hypertension


Pag. 142-142

Rawan Jamamaa
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

Introducere. Hipertensiunea arterială este o afecţiune cronică comunitară, cunoscuta ca una dintre cele mai însemnate cauze de deces prematur şi de morbiditate cu impact major asupra sănătăţii. Acesta lămureşte problema hipertensiunii arteriale de la o condiţie cardiovasculară nedefinită până la cel mai relevant factor de risc cardiovascular variabil, stresul şi evoluţiile tratamentului medicamentos şi celui intervenţional pentru îmbunătăţirea rezultatelor finale în accesele cardiovasculare. Scopul lucrării. A determina amploarea tratamentului medicamentos și influența sa imediată asupra pacienţilor ce suferă de hipertensiune arterială Material și metode. S-au utilizat datele analizei selective a mai multor studii ştiinţifice publicate până în 2019 cu prescrierea de antihipertensive în tratamentul hipertensiunii arteriale.
Resultate. Majoritatea prescrierilor a vizat administrarea medicamentelor (monoterapie, 35%), in combinaţie cu două medicamente (18%), combinaţie cu trei medicamente (12%) şi combinaţie cu patru medicamente (3%). Antagoniştii receptorilor de angiotensină + combinaţia cu diuretice (5%) au fost utilizaţi în cea mai mare parte în două terapii asociate cu medicamente, urmate de blocante ale receptorilor de angiotensină + diuretice (4%) şi blocante ale canalelor de calciu (3%). Rata generală de aderenţă a fost de 17% (pre-hipertensiune), 88% (hipertensiune în stadiul 1) şi 68% (hipertensiune în stadiul 2). Dezvoltarea tratamentului hipertensiunii arteriale are o istorie de succes si cuprinde mai multe decenii, începînd cu tratamentul medicamentos, aplicarea medicamentelor uşor suportate şi eficiente în timpul tehnicilor intervenţionale cu implicarea şi a sistemului renal.
Concluzii. Studiul evidenţiază importanta acestor remedii, precum si necesitatea ridicării nivelului de cunoştinţe medicale in vederea satisfacerii aşteptărilor pacienţilor, creării unei relaţii medic-pacient, care să permită respectarea tratamentului programat si asigurarea unor îngrijiri medicale adecvate.Introduction. Hypertension is a common chronic condition remaining one of the most causes of premature death and morbidity with a major impact on health. It covers paradigm shifts on hyper-tension from an undefined cardiovascular condition to the most relevant cardiovascular modifiable risk factor, stress and the developments of drug treatments and interventional treatments to improve cardiovascular outcomes. Objective of the study. To determine the magnitude of antihypertensive drugs and correlates by patients attending hypertension. Material and methods. A selective research has been carried out of many scientific studies recently published by 2019 with the prescription of antihypertensive agents in the treatment of hypertension.
Results. Most prescribed single drug (monotherapy, 35%), followed by two-drug combination (18%), three-drug combination (12%) and four-drug combination (3%). Angiotensin receptor blocker + diuretic combination (5%) was mostly used in two drug combination therapy followed by Angiotensin receptor blockers + Diuretics (4%) and Calcium channel blocker (3%). The overall rate of adherence was 17% (Pre-hypertension); 88% (Stage 1 hypertension); and 68% (Stage 2 hypertension). The development of treatments of hypertension is a success story covering many decades from the early attempts with drug treatments, development of tolerable and effective medications to interventional techniques involving renal denervation.
Conclusions. The study highlights the importance of antihypertensive drugs, as well as the need to raise medical literacy to meet patients' expectations, to create a physician-patient relationship that allows for adherence to scheduled treatment and appropriate medical care.Cuvinte-cheie
hipertensiunea arterială, maladie cardiovasculară, intervenție, Tratament, pacient,

hypertension, cardiovascular disease, intervention, treatment, patient