Probleme psihosociale determinate de pandemia COVID-19
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
179 27
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-27 00:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.91:613.8+616.9:578.834.1 (1)
Psihologie (1700)
Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică (78)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (266)
Virologie (145)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Jana; SPINEI, Larisa; CERNIŢANU, Mariana; GARAZ, Grigore; EŞANU, Andrei; BOLOGAN, Alina. Probleme psihosociale determinate de pandemia COVID-19. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 2(24), pp. 161-169. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467

Probleme psihosociale determinate de pandemia COVID-19

Psychosocial problems caused by the COVID-19 pandemic


CZU: 159.91:613.8+616.9:578.834.1
Pag. 161-169

Chihai Jana, Spinei Larisa, Cerniţanu Mariana, Garaz Grigore, Eşanu Andrei, Bologan Alina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2020


Rezumat

Introducere. Izbucnirea crizei pandemice COVID-19, care are loc în 2020, a dat prilej de preocupări majore pentru multiple probleme psihosociale, stres psihologic sporit, anxietate, atât printre populaţia generală, cât şi printre furnizorii de servicii medicale. Material şi metode. Scopul acestui studiu este de a oferi un review al literaturii internaţionale referitor la problemele psihosociale, determinate de pandemia COVID-19, pentru cunoaşterea aspectelor psihosociale de referinţă, necesare în lupta cu această problema globală a secolului XXI. Metodologia studiului realizat este de tip secundar, calitativ şi prezintă un review narativ din sursele bibliografice, preluate din bazele de date PubMed, Google Scholar, Medline, biblioteca OMS, biblioteca Infomedica din perioada decembrie 2019-mai 2020. Limba de publicare a surselor bibliografice selectate a fost engleză, review-ul a inclus 34 de surse bibliografice. Rezultate. Impactul COVID-19, asupra sănătăţii mintale a populaţiei, a provocat îngrijorări enorme aproape în fiecare ţară de pe glob. În urma studiilor realizate, cu privire la problema dată, au fost identificaţi o serie de factori legaţi de COVID-19, care pot afecta negativ sănătatea mintală a indivizilor, având un risc şi mai mare la cei predispuşi influenţei directe a acestor condiţii şi factori psihologici nefavorabili, cum ar fi prestatorii de servicii medicale din prima linie. Anxietatea, depresia şi reacţia acută la stres, sunt unele dintre răspunsurile precoce la eventualul pericol pentru viaţă condiţionat de COVID-19. Această stare de lucruri poate sugera că este necesar de planificat acţiuni promte de sănătate publică, pentru gestionarea problemelor de sănătate mintală cu evoluţie mai severă aşa ca tulburarea de stres posttraumatică, adicţiile, depresiile severe şi suicidul. Concluzii. În contextul cercetării problemelor determinate de criza pandemică COVID-19, evaluarea şi monitorizarea stării sănătăţii populaţiei ar trebui să fie complexă, incluzând întrebări cu privire la factorii de stres asociaţi cu COVID-19, adversităţi secundare, efecte psihosociale şi indicatori de vulnerabilitate.

Introduction. The outbreak of the COVID-19 pandemic crisis in 2020, has given rise to major concerns, such as multiple psychosocial problems, increased psychological stress, anxiety both among the general population, and among the health care providers. Material and methods. The purpose of this study is to provide a review of the international literature on psychosocial problems, caused by the COVID-19 pandemic, to know the reference psychosocial aspects needed in the fight against this global problem of the XXI century. The study is based on a secondary-type qualitative methodology and consists of a narrative review of the bibliographic sources from the PubMed, Google Scholar, Medline databases, WHO library, Infomedica library issued during the period December 2019-May 2020. The selected bibliographic sources were published in English, the review has covered 34 bibliographic sources. Results. The impact of COVID-19 on the population’s mental health, has caused enormous concerns for almost every country in the world. Based on the studies on this issue, a number of factors related to COVID-19 have been identified, that may negatively affect the mental health of the individuals, with an even higher risk for those subjected to the direct influence of these conditions and to unfavorable psychological factors, such as the front-line health care providers. Anxiety, depression and the acute stress reaction are some of the early responses to the potential life-threatening risk caused by COVID-19. This state of affairs points out the need for planning prompt public health actions in order to manage the more severe mental health problems, such as post-traumatic stress disorder, addictions, severe depression and suicide. Conclusions. In the context of the research on the problems caused by the COVID-19 pandemic crisis, the assessment and monitoring of the population’s health condition should be complex and include questions about the stressors associated with COVID-19, the side effects, the psychosocial effects and the vulnerability indicators.

Cuvinte-cheie
pandemie COVID-19, probleme psihosociale, sănătate mintală,

COVID-19 pandemic, psychosocial problems, mental health