Research on the impact of distributed generation on slow changes of voltage profiles in low voltage electrical networks
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
306 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-30 14:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.315.17 (4)
Electrotehnică (833)
SM ISO690:2012
VIERU, Dmitrii. Research on the impact of distributed generation on slow changes of voltage profiles in low voltage electrical networks. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 3(47), pp. 20-28. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.4028507
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(47) / 2020 / ISSN 1857-0070

Research on the impact of distributed generation on slow changes of voltage profiles in low voltage electrical networks

Cercetarea impactului generării distribuite asupra modificărilor lente de tensiune în rețelele electrice de joasă tensiune

Исследование влияния распределенной генерации на медленные изменения профилей напряжения в электрических сетях низкого напряжения


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4028507
CZU: 621.315.17
Pag. 20-28

Vieru Dmitrii
 
Institutul de Energetica
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2020


Rezumat

The article considers the issue of assessing the impact on the mode of the share of distributed generation, after connecting of low-power photovoltaic installations to the low-voltage network. The purpose of the article is to substantiate the procedure for calculating the mode in an electric network with loads and distributed generation sources to assess the change in the voltage profile in the transmission line depending on the generating power of photovoltaic installations and changes the load curve in the networks. For the analysis of the network regime it was proposed to use the loop currents method. This from the start highlights the currents in loads and the currents of the sources the network. The matrix form for presenting the voltage equilibrium equations was applied, which was also used to calculate the loop currents of the power line circuits. The object of the research was selected the low voltage power line presented in the single-wire topology with distributed loads and sources, which includes 24 consumers and 24 generation sources. A lower impact of distributed generation has been established with smaller in-line voltage deviations at low consumption, and at high consumption the voltage deviations can exceed the allowable values stipulated in the normative documents. Following the limitation of these deviations in the limit of the admissible values, the recommendation was formulated to limit the power of the distributed sources to the level of about 30% of the power consumed in the peak hours. This will maintain electricity quality indices in all load regimes.

În lucrare se abordează problema estimării impactului creșterii cotei generării distribuite asupra regimului, de exemplu, urmare a racordării la rețeaua de joasă tensiune a unui set de centrale fotovoltaice de mică putere. Scopul lucrării constă în argumentarea procedeului de calcul al regimului în rețeaua electrică cu sarcini și surse distribuite de generare întru estimarea variației profilului tensiunii în linia electrică în funcție de puterea de generare a instalațiilor fotovoltaice și a variației curbei de sarcină a rețelei. Pentru analiză regimului în rețea s-a propus utilizarea metodei curenților de buclă. Prin aceasta din start se evidențiază curenții în sarcini și curenții debitați de surse în rețea. S-a aplicat forma matricială de prezentare a ecuațiilor echilibrului tensiunii, care și s-a utilizat pentru calcularea curenților de buclă a circuitelor liniei electrice. Ca obiect al cercetării s-a selectat linia electrică de joasă tensiune prezentată în topologia monofilară cu sarcini și surse distribuite, care include 24 de consumatori (sarcini) și 24 de surse de generare (panouri fotovoltaice). S-a stabilit un impact mai mic al generării distribuite cu abateri ale tensiunii în linie la consum redus, iar la consumuri mari (conform curbei de sarcină) abaterile tensiunii pot depăși valorile admisibile stipulate în documentele normative. Urmare a limitării acestor abateri în limita valorilor admisibile s-a formulat recomandarea de a limitata puterea surselor distribuite la nivel de circa 30% din puterea consumată în orele de vârf. Prin aceasta se vor menține indicii de calitate a energiei electrice în toate regimurile de sarcină.

В статье рассматривается вопрос оценки влияния на режим доли распределённой генерации, например, после подключения к сети низкого напряжения ряда фотоэлектрических установок малой мощности. Целью статьи является обоснование процедуры расчёта режима в электрической сети с нагрузками и источниками распределённой генерации для оценки изменения профиля напряжения в линии в зависимости от генерирующей мощности фотоэлектрических установок и изменения кривой нагрузки сети. Для анализа режима сети было предложено использовать метод контурных токов. С самого начала выделяются токи нагрузки и токи источников, подключённых к сети. Применялась матричная форма представления уравнений равновесия напряжений, которая также использовалась для расчёта контурных токов цепей линии. Объектом исследования была выбрана линия электропередачи низкого напряжения, представленная в однопроводной топологии с распределёнными нагрузками и источниками, в которую входят 24 потребителя (нагрузки) и 24 источника генерации (фотоэлектрические панели). Установлено меньшее влияние распределённой генерации с меньшими отклонениями линейного напряжения при низком потреблении, а при высоком потреблении (согласно графику нагрузки) отклонения напряжения могут превышать допустимые значения, установленные в нормативных документах. После ограничения этих отклонений в пределах допустимых значений была сформулирована рекомендация по ограничению мощности распределённых источников до уровня около 30% от мощности, потребляемой в часы пик. Это позволит сохранить показатели качества электроэнергии во всех режимах нагрузки.

Cuvinte-cheie
loop current method, power quality, voltage deviation, power limitation of generation sources,

metoda curentului buclei, calitatea puterii, abaterea tensiunii, limitarea puterii surselor de generare,

метод контурных токов, качество энергии, отклонение напряжения, ограничение мощности источников генерации