Complecsi ai unor metale 3d cu structură diversă pe bază de 2,6-diacetilpiridină bis((IZO)nicotinoilhidrazone)-lor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
332 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-15 13:22
SM ISO690:2012
DANILESCU, Olga. Complecsi ai unor metale 3d cu structură diversă pe bază de 2,6-diacetilpiridină bis((IZO)nicotinoilhidrazone)-lor. In: Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari: Zilele academice iesene, 5-6 octombrie 2017, Iași. România, Iaşi: Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi, 2017, Ediția a XXVI-a, p. 32.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari
Ediția a XXVI-a, 2017
Sesiunea "Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari"
Iași, Romania, 5-6 octombrie 2017

Complecsi ai unor metale 3d cu structură diversă pe bază de 2,6-diacetilpiridină bis((IZO)nicotinoilhidrazone)-lor


Pag. 32-32

Danilescu Olga
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 august 2020Teza

Bazele Schiff sunt compusi organici care conŃin grupa azometinică (–RC=N–) si
datorită capacităŃii lor înalte si variate de coordinare sunt utilizate pe larg ca reactanŃi de
coordinaŃie pentru metalele tranziŃionale, în special cele de tip 3d. Au fost sintetizaŃi si
studiaŃi compusi coordinativi ai VII,IV, FeIII, CoII si CuII cu bazele Schiff 2,6-diacetilpiridină
bis(izonicotinoilhidrazonă) (H2L1) si 2,6-diacetilpiridină bis(nicotinoilhidrazonă) (H2L2).
Conform studiului cu raze X, H2L1 si H2L2 coordinează în calitate de liganzi pentadentaŃi cu
setul de atomi donori de electroni N2O3: [VII
2(H2L2)2(NO3)4]·H2O (1),
[VIV(=O)(H2L2)(SO4)]·5H2O(2), [Fe(H2L1)(H2O)2](NO3)3·5H2O (3), [Fe(H2L2)(H2O)2](NO3)3
·1.5H2O (4), [Co(H2L1)(NCS)2]·2.25H2O (5), [Co(H2L2)(NCS)2]·CH3OH (6), [Co(H2L2)
(NCS)(H2O)]NCS (7); [Co(H4L1)(NCS)2](NO3)2·2H2O (8), [Co(H4L1)(NCS)2][Co(NCS)4]·
0.75H2O (9), [Co(H4L2)(NCS)2][Co(NCS)4]·1.75H2O (10), [Co(H2L2)(NCS)(CH3OH)]2
[Co(NCS)4]·2CH3OH (11), [Cu4(HL2)4(OH)2](NO3)2·6.75H2O (12); hexadentaŃi cu setul de
atomi N4O2 [Cu2(H2L1)2](SO4)2·1,5H2O (13). Compusii dinucleari ai vanadiului (1) si ai
cuprului (13) se caracterizează prin structură elicoidală, în care fiecare moleculă de bază
Schiff coordinează la ambii atomi de metal. Spectrele IR ale compusilor coordinativi
demonstrează că liganzii H2L1,2 posedă capacitate de coordinare atât în formă cetonică cu
manifestarea benzilor de absorbŃie ν(NH) = 3180 – 3190 cm-1 si ν(C=O) = 1662 – 1677 cm-1
(5-11), cât si enolică, confirmată prin dispariŃia benzilor de absorbŃie ν(NH), ν(C=O) si
apariŃia unor benzi de absorbŃie noi în regiunea 1350 – 1250 cm-1, atribuite vibraŃiilor ν(C−O-)
(1-4, 12, 13). În spectrele complecsilor se manifestă de asemenea benzile de absorbŃie ale
oscilaŃiilor δ(C−H) planare si în afara planului caracteristice pentru tipul de substituŃie în
inelele aromatice.
(1) (2)
(1) Structura [VII
2(H2L2)2]4+; (2) Structura [VIV(=O)(H2L2)(SO4)]·5H2O
Complecsii (3) si (4) manifestă efect inhibitor asupra biosintezei celulazelor si
xilanazelor la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 10 si ar putea fi aplicaŃi ca agenŃi
componenŃi în tehnologiile de protecŃie a plantelor contra bolilor cauzate de un număr mare
de micromicete.