Sistem de termoficare cu CET-uri și pompelelor de căldură locale, care utilizează căldură apei retur din rețeua termică. Partea II
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
492 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-28 12:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
697.34+621.577.42 (3)
Instalaţii de încălzire, ventilare și aer condiționat în construcții (47)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (48)
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ЖУРАВЛЕВ, А.А.; СУВОРОВ, Д.; SUVOROVA, L.. Sistem de termoficare cu CET-uri și pompelelor de căldură locale, care utilizează căldură apei retur din rețeua termică. Partea II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2020, nr. 2(46), pp. 108-122. ISSN 1857-0070.
10.5281/zenodo.3898322
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(46) / 2020 / ISSN 1857-0070

Sistem de termoficare cu CET-uri și pompelelor de căldură locale, care utilizează căldură apei retur din rețeua termică. Partea II

Combined District Heating System CHP-Local Heat Pumps. Part II

Система теплоснабжения с ТЭЦ и локальными тепловыми насосами, использующими теплоту обратной сетевой воды. Часть 2


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3898322
CZU: 697.34+621.577.42
Pag. 108-122

Шит М.1, Журавлев А.А.1, Суворов Д.2, Suvorova L.2
 
1 Институт энергетики,
2 Вятский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2020


Rezumat

The paper discusses options for district heating systems, including thermal power plants and heat pumps installed in individual heating centers of multi-story buildings. The aim of the work is to evaluate the energy efficiency of the options under consideration and the method of connecting piping to high-temperature return network water with a carbon dioxide heat pump. The goal is achieved due to the fact that one of the evaporators of the heat pump heating the new building or half of the existing building uses heat from return network water or from the first half of the building or from the whole building, and the second evaporator uses the heat of the outdoor air. Moreover, for high-temperature heating schedules, heat is taken out through a two-stage intermediate circuit containing two pumps, 2 heat exchangers and two expansion vessels. Significant results of the work are the developed scheme of the intermediate circuit of the carbon dioxide heat pump, which combines both the possibilities of working in a quantitative heat supply system and in the preparation of hot water for buildings during the non-heating period. The significance of the obtained results lies in the fact that the proposed technical solution allows to reduce fuel consumption for thermal power plants, consumers' expenses when paying for their consumed energy resources, increase the number of heat consumers connected to the thermal power plants through the use of heat pumps. The schemes of intermediate circuits of heat pumps for the quantitative law of regulating the operation mode of the heat supply system are also considered.

În lucrare sunt studiate opțiunile pentru sistemele de încălzire urbană centralizată, care includ CET-uri și pompe de căldură instalate în punctele individuale de încălzire ale clădirilor cu multe nivele. Scopul lucrării constă înestimarea eficienței energetice a opțiunilor luate în considerare și metoda de conectare a conductelor de apa de rețeaua de retur cu temperături ridicate cu o pompă de căldură cu dioxid de carbon. Obiectivul este atins datorită faptului, că unul dintre evaporatoarele pompei de căldură, care încălzește o nouă clădire sau jumătate din clădirea existentă folosește căldura din apa retelei de retur sau apă conductei termice de retur din prima jumătate a clădirii sau din întreaga clădire, iar al doilea evaporator folosește căldura aerului exterior. Mai mult, pentru programele de încălzire la temperatură ridicată, căldura este extrasă printr-un transformator de temperatură. Rezultate semnificative ale lucrării constau în dezvortarea schemei circuitului intermediar al pompei de căldură cu dioxid de carbon, care combină atât posibilitățile de a lucra într-un sistem cantitativ de alimentare cu căldură, cât și în pregătirea apei calde pentru clădiri în perioada de vară. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul, că soluția tehnică propusă permite reducerea consumului de combustibil pentru centralele termice, cheltuielile consumatorilor la plata resurselor de energie consumate, creșterea numărului de consumatori de căldură conectați la centralele termice prin utilizarea pompelor de căldură. Sunt luate în considerare și schemele circuitelor intermediare ale pompelor de căldură pentru legea cantitativă a reglementării modului de funcționare a sistemului de alimentare cu căldură.

В работе рассматриваются варианты систем централизованного теплоснабжения, включающих в себя ТЭЦ и тепловые насосы, установленные в индивидуальных тепловых пунктах многоэтажных зданий. Рассматриваются два варианта: когда новые потребители не подключаются (часть теплоты сетевой воды после системы отопления первой части отапливаемого объекта передается через ТН потребителю отопления второй части); когда подключается новый потребитель и часть располагаемой теплоты обратной воды системы отопления старого потребителя через ТН передается новому потребителю. Целью работы является оценить энергетическую эффективность рассматриваемых вариантов и способ связи трубопровода высокотемпературной обратной сетевой воды с тепловым насосом на диоксиде углерода. Поставленная цель достигается за счет того, что один из испарителей теплового насоса, отапливающего новое здание или половину существующего здания, использует теплоту от обратной сетевой воды или от первой половины здания, либо от целого здания, а второй испаритель использует теплоту наружного воздуха. Причем, для высокотемпературных графиков отопления отбор теплоты осуществляется через двухступенчатый промежуточный контур, содержащий в себе два насоса, 2 теплообменника и два расширительных сосуда. Существенными результатами работы является разработанная схема промежуточного контура теплового насоса на диоксиде углерода, которая совмещает в себе как возможности работы в системе теплоснабжения с качественным регулированием, так и при приготовлении горячей воды для зданий, в неотопительный период. Значимость полученных результатов состоит в том, что предлагаемое техническое решение позволяет снизить расход топлива для ТЭЦ, расходы потребителей при оплате ими потребленных энергоресурсов, увеличить количество потребителей теплоты, подключенных к ТЭЦ, за счет использования тепловых насосов. Рассмотрены также схемы промежуточных контуров тепловых насосов для количественного закона регулирования режима работы системы теплоснабжения

Cuvinte-cheie
district heating system, heat pump, carbon dioxide, control law, CHP,

ermoficare, pompe de căldură, , dioxid de carbon, legile de dirijare ale sistemelor de termoficare,

теплоснабжение, тепловые насосы, диоксид углерода, законы регулирования систем теплоснабжения