Revisiting the chronology of two Neolithic sites in Eastern Europe: new radiocarbon dates from Melnychna Krucha and Kamyane-Zavallia (Southern Buh region, Ukraine)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 17:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903(477) (12)
Arheologie (549)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1278)
SM ISO690:2012
KIOSAK, Dmytro; SALAVERT, Aurelie. Revisiting the chronology of two Neolithic sites in Eastern Europe: new radiocarbon dates from Melnychna Krucha and Kamyane-Zavallia (Southern Buh region, Ukraine). In: Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), pp. 116-131. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Revisiting the chronology of two Neolithic sites in Eastern Europe: new radiocarbon dates from Melnychna Krucha and Kamyane-Zavallia (Southern Buh region, Ukraine)

Revizuirea cronologiei a două situri neolitice din Europa de Est: noi date radiocarbon de la Melnychna Krucha şi Kamyane-Zavallia (Bugul de Sud, Ucraina)

Возвращаясь к хронологии двух неолитических памятников Восточной Европы: новые радиоуглеродные даты Мельничной Кручи и Каменного-Завалья (Побужье, Украина).


CZU: 902/903(477)
Pag. 116-131

Kiosak Dmytro1, Salavert Aurelie2
 
1 Odessa National I.I Mechnikov University,
2 Muséum National d’Histoire Naturelle
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

The paper treats the results of recent field-work in south-west Ukraine. New stratigraphic and contextual evidence, alongside with four new C14 dates, are treated in order to clarify the chronology of Linear Pottery Culture and Neolithic of Buh and Dniester valleys in the region. The authors do not pretend to solve decisively the posed problems but rather present two case-studies which underline the complex nature of the encountered difficulties.

Studiul prezintă rezultatele recente ale cercetărilor de teren din regiunea de sud-vest a Ucrainei. Noile date stratigrafice şi contextuale permit clarificarea unor aspecte legate de cronologia culturii ceramicii band-lineare şi a neoliticului din regiunea bugo-nistreană. Autorii nu fac concluzii finale şi decisive referitoare la problemele propuse spre soluţionare, dar mai curând prezintă două studii de caz, care subliniază caracterul complex şi natura dificultăţilor, ce urmează a fi depăşite.

Статья представляет результаты недавних полевых исследований в Юго-Западной Украине. Новые данные по стратиграфии и контекстам позволяют несколько прояснить хронологию культуры линейно-ленточной керамики и буго-днестровского неолита в регионе. Авторы не предлагают окончательного решения поставленных проблем, но, скорее, представляют два ярких примера масштаба и природы трудностей, которые еще предстоит преодолеть.

Cuvinte-cheie
Neolithic of the Southern Buh and Dniester valleys, Linear Pottery culture, radiocarbon dating.,

Neoliticul de pe Nistru şi Bugul de Sud, cultura ceramicii band-liniare, datări radiocarbon.,

Неолит Южного Буга и Днестра, культура линейно-ленточной керамики, радиоуглеродное датирование.