Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
341 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-09 22:05
SM ISO690:2012
GRECU, Mihai. Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova. In: Știința Deschisă în Republica Moldova, Ed. Ediția 2, 27-28 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: „ArtPoligraf”, 2022, Ediția 2, pp. 27-29. ISBN 978-9975-3564-2-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Conferința "Știința Deschisă în Republica Moldova"
Ediția 2, Chişinău, Moldova, 27-28 octombrie 2022

Provocări și oportunități în dezvoltarea de politici privind datele științifice deschise în Republica Moldova

Challenges and opportunities in open scientific data policy development in the Republic of Moldova


Pag. 27-29

Grecu Mihai
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 7 noiembrie 2022


Rezumat

Inițiativele de Știință Deschisă sunt un fenomen la nivel global. Dacă în țările dezvoltate cercetarea și inovarea se bucură de un suport semnificativ din partea guvernelor, businessului și întregii societăți, iar Știința Deschisă a devenit o componentă importantă în peisajul cercetării științifice, țările în curs de dezvoltare, precum e și Republica Moldova, au o situație puțin mai specială privind accesul deschis la informațiile științifice, utilizarea noilor tehnologii și instrumente în partajarea și diseminarea cunoștințelor, în participarea largă și colaborarea dintre partenerii sociali la actul cercetării și inovării. Noile realizări în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor oferă țărilor în curs de dezvoltare oportunități mari de creștere a capacităților de cercetare și participare la dezvoltarea științei mondiale. Există însă anumite bariere specifice care încă împiedică circulația liberă a informațiilor științifice, colaborarea largă a actorilor din domeniul cercetării. Asigurarea Accesului Deschis la datele de cercetare este o mare provocare și pentru comunitatea științifică din Republica Moldova. Pentru a răspunde acestei provocări, este necesară dezvoltarea și implementarea unor politici și acte normative care să contribuie la consolidarea eforturilor în vederea identificării și valorificării oportunităților pe care le oferă noile tehnologii, bunele practici și experiența europeană și internațională, instituirea unor mecanisme sustenabile privind managementul și reutilizarea datelor de cercetare. Lucrarea abordează problema datelor științifice deschise în Republica Moldova, punând accentul pe necesitatea de a dezvolta politici care să țină cont de realitățile locale, dar și de oportunitățile de colaborare internațională și, în primul rând, de cele care țin de calitatea de țară candidată asociată Uniunii Europene.

Open science initiatives are a global phenomenon. If in developed countries research and innovation enjoy significant support from governments, business and the entire society, and open science has become an important component in the landscape of scientific research, developing countries, such as the Republic of Moldova, have a situation a little more special regarding open access to scientific information, the use of new technologies and tools in the sharing and dissemination of knowledge, in the broad participation and collaboration between social partners in the act of research and innovation. New achievements in the field of information and communication technology offer developing countries great opportunities to increase their research capabilities and participate in the development of world science. There are, however, certain specific barriers that still prevent the free circulation of scientific information, the broad collaboration of actors in the field of research. Ensuring open access to research data is a big challenge for the scientific community in the Republic of Moldova. In order to respond to this challenge, it is necessary to develop and implement some policies and some normative acts that contribute to the consolidation of efforts in order to identify and capitalize on the opportunities offered by new technologies, good practices and European and international experience, the establishment of some sustainable mechanisms regarding management and reuse of research data. The paper addresses the issue of open scientific data in the Republic of Moldova emphasizing the need to develop policies that take into account local realities but also the opportunities for international collaboration and, first of all, those related to the status of a candidate country for joining the Union European.

Cuvinte-cheie
date științifice deschise, politici de date, managementul datelor, infrastructuri de date,

open scientific data, data policies, data management, data infrastructures