Примирение начала свободы с началом власти и закона: «хра­нительный либерализм» К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
121 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-08 18:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
329.12(47) (1)
Partide și mișcări politice (40)
SM ISO690:2012
ШИРИНЯНЦ, Александр. Примирение начала свободы с началом власти и закона: «хра­нительный либерализм» К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина. In: Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), pp. 96-103. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2020.4(91).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566

Примирение начала свободы с началом власти и закона: «хра­нительный либерализм» К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина

Reconcilierea elementului libertății cu elementul puterii și legii: „liberalismul protector” a lui K. Kavelin și N. Chicherin

Reconciling the element of freedom with the element of power and law: “protective liberalism” of K. Kavelin - B. Chicherin

Réconcilier l’élément de liberté avec l’élément de pouvoir et de loi: “libéralisme protecteur” de K. Kavelin et B. Chicherin


DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2020.4(91).09
CZU: 329.12(47)
Pag. 96-103

Ширинянц Александр
 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
 
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2021


Rezumat

Статья посвящена генезису русского «хранительного либерализма». Показано, что русский либерализм XIX века, в классической его форме представленный трудами К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, сущность которого состоит «в примирении начала свободы с началом власти и закона». Его трудно сравнивать с классическим буржуазным либерализмом Запада. Либерализм Кавелина–Чичерина лучше определить как «национально ориентированный», «консервативный», «хранительный». Это означает, что Кавелин, Чичерин и их сторонники были противниками не только феодальных пережитков, но и капиталистических «язв». Они выступали за политические реформы без «потрясения всего общественного организма» и проводимых в существующем правовом поле. В этом их коренное отличие от либеральных идеологов современных «цветных революций».

Prezentul articol este dedicat genezei „liberalismului” rus. Se arată că liberalismul rus din secolul al XIX-lea, în forma sa clasică, este reprezentat de operele lui K. D. Kavelin și B. N. Chicherin. esența lui constă „în reconcilierea elementului libertății cu elementul puterii și legii”. Este dificil de a-l compara cu liberalismul clasic burghez din Occident. Liberalismul Kavelin-Chicherin este mai bine definit ca „orientat la nivel național”, „conservator”, „protector”. Aceasta înseamnă că Kavelin, Chicherin și susținătorii lor au fost opozanți nu doar la dogmele feudale, ci și la „ulcerele” capitaliste. Ei susțineau reformele politice, însă fără a „zgudui întregul organism social”, reforme efectuate în aria legală existentă. Aceasta este diferența lor fundamentală față de ideologii liberali ai „revoluțiilor colorate” moderne.

The article is devoted to the genesis of the Russian “liberalism”. It is shown that Russian liberalism of the 19th century, represented in its classical form by the works of Kavelin and Chicherin, whose essence consists “in reconciling the element of freedom with the element of power and law”. Is difficult to compare it with the classical bourgeois liberalism of the West. Kavelin-Chicherin liberalism is better defined as “nationally oriented”, “conservative”, “protective”. This means that Kavelin, Chicherin and their supporters were opponents not only of feudal vestiges, but also of capitalist “ulcers”. They advocated political reforms without “shaking the whole society” and carried out in the existing legal area. This is their fundamental difference from the liberal ideologists of modern “color revolutions”.

Cet article est consacré à la genèse du “libéralisme conservateur” russe. Il est montré que le libéralisme russe du XIXe siècle, dans sa forme classique, représenté par les oeuvres de Kavelin et Chicherin, dont l’essence réside en ”réconcilier l’élément de liberté avec l’élément de pouvoir et de loi”, est difficile à comparer avec le libéralisme bourgeois classique de l’Occident. Le libéralisme Kavelin-Chicherin est mieux défini comme” à orientation nationale”,”conservateur”, “protecteur”. Cela signifie que Kavelin, Chicherin et leurs partisans étaient des opposants non seulement aux dogmes féodaux, mais aussi aux “ulcères” capitalistes. Ils ont préconisé des réformes politiques sans “ébranler l’ensemble du corps social”, des réformes menées dans le domaine juridique existant. C’est leur différence fondamentale avec les idéologies libérales des “révolutions de couleur” modernes

Cuvinte-cheie
русский либерализм, «хранительство», «хранительный либерализм», К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин,

liberalism rus, „protecție”, „liberalism protector”, K. Kavelin, B. Chicherin,

Russian liberalism, “protective”, “protective liberalism”, K. Kavelin, B. Chicherin,

libéralisme russe, protection, “libéralisme protecteur”, K. Kavelin, B. Chicherin