Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
498 32
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-10 16:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923:616-02 (1)
Психология (2374)
Патология. Клиническая медицина (5312)
SM ISO690:2012
MIRON, Valentina. Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2019, nr. 5(125), pp. 189-193. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică

The etiology of perfectionism. A theoretical analysis

CZU: 159.923:616-02

Pag. 189-193

Miron Valentina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 octombrie 2019


Rezumat

În articol este efectuată o analiză teoretică a factorilor implicați în etiologia perfecționismului, și anume: factorii parentali, factorii de mediu, factorii de personalitate și factorii cognitivi. Factorii parentali, care includ dragostea și acceptarea condiționată, criticismul și expectanțele exagerate, par a fi cei mai importanți factori etiologici ai perfecțio-nismului. Acceptarea condiționată, standardele ridicate și criticismul pot fi incluși și ca factori de mediu, alături de agresiunea directă și cea indirectă. Dintre factorii de personalitate sunt evidențiați neuroticismul și conștiinciozitatea, iar schemele cognitive apar ca mediatori între comportamentele parentale și perfecționis

The present article lays out a theoretical analysis of the factors involved in the etiology of perfectionism, and namely: parental factors, environmental factors, personality and cognitive factors. Parental factors, which include love and conditional acceptance, criticism and exaggerated expectations, appear to be the most important etiological factors of perfectionism. Conditional acceptance, high standards and criticism can also be included as environmental factors, along with the direct and the indirect aggression. Among the personality factors neuroticism and scrupulousness have been singled out, whereas the cognitive schemas appear as mediators between parental behaviors and perfectionism.

Cuvinte-cheie
perfecționism, criticism, așteptări exagerate, acceptare condiționată, control psihologic, agresiune indirectă, neuroticism, scheme cognitive,

perfectionism, criticism, exaggerated expectations, conditional acceptance, psychological control, indirect aggression, neuroticism, cognitive schemas