Amorul mitic și metaforele „tocite”
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
336 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-25 10:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.612.2 (2)
Балканские романские языки (1472)
SM ISO690:2012
MINCU, Eugenia, MACOVEI, Dorina, ROTARI, Natalia, NEGRU, Cristina. Amorul mitic și metaforele „tocite”. In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Ed. 6, 16 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, Ediția 6, pp. 78-87. ISBN 978-9975-3430-7-7. DOI: https://doi.org/10.52505/lecturi.2023.06.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2023
Conferința "Lecturi în memoriam acad. Silviu Berejan"
6, Chişinău, Moldova, 16 mai 2023

Amorul mitic și metaforele „tocite”

Mythical Love and “Trite” Metaphors

DOI:https://doi.org/10.52505/lecturi.2023.06.09
CZU: 811.135.1’373.612.2

Pag. 78-87

Mincu Eugenia, Macovei Dorina, Rotari Natalia, Negru Cristina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2023


Rezumat

Metafora reflectă noţiunile de (de)nominaţie a „lucrurilor”. Metaforele „tocite” reprezintă cuvinte supuse „tocirii” imaginii. Acestea nu mai sunt sesizabile ca metafore propriuzise, fiind supuse procesului de demetaforizare. Ne referim, în special, la metaforele „tocite”, formate în limbile savante, greacă și latină, și preluate în limbajul specializat, bucurându-se de o utilizare translingvistică și interdomenială. În prezentul articol se preconizează o analiză a metaforelor „tocite” din perspectiva amorului mitic. Mulți termeni s-au format având drept punct de plecare etimologii savante din sfera amorului mitic (acțiuni, calități, zeități etc.). Astfel, termenii afrodiziac (< gr. aphrodisiakos „referitor la dragoste”), hermafrodit (< gr. Hermes + < gr. Afrodita), narcisism (< fr. narcissisme < gr. Narkissos < gr. narke „amorțit”) etc. au drept reper personaje mitice; unii termeni au o contiguitate cu amorul mitic mai puțin sesizabilă: de exemplu, venin (< lat. venenum, i, n „licoare de dragoste, drog”); ecou (< gr. echo „sunet”) etc. Cuvinte-cheie: metafora „tocită”, amor, mitologie, termeni, demetaforizare.

Metaphor reflects the notions of (de)nomination of „things”. Trite (dead) metaphors represent words subject to „blunting” of the image. These are no longer considered as genuine metaphors, being subject to the process of demetaphorization. We refer, in particular, to trite metaphors, formed in Latin and Greek, and taken over by specialized languages. In the present article, trite metaphors from the perspective of mythical love will be analyzed. Many terms were formed based on Latin and Greek etymologies from the sphere of mythical love (actions, qualities, deities, etc.). Thus, the terms: aphrodisiac (< Greek aphrodisiakos „relating to love”), hermaphrodite (< Geek Hermes + < Greek Aphrodite), narcissism (< French narcissisme < Greek Narkissos < Greek narke „numb”), etc. have mythical characters as a starting point, while some terms have a less perceptible connection with mythical love: for example, venom (< Latin venenum, i, n „liquor of love, drug”); echo (< Greek echo „sound”), etc. Keywords: trite metaphor, love, mythology, terms, demetaphorization.

Cuvinte-cheie
metafora „tocită”, amor, mitologie, termeni, demetaforizare,

trite metaphor, love, mythology, terms, demetaphorization