Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
76 0
SM ISO690:2012
FLOREA, Eleonora. Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională). In: Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan. 11-12 decembrie 2015, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2015, pp. 33-34. ISBN 978-9975-50-161-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan 2015
Conferința "Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan"
Bălți, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)

The art of the useful shapes – designul.(aesthetic significance and functional destination)


Pag. 33-34

Florea Eleonora
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 iulie 2021


Rezumat

Designul – un adevărat factor de progres al civilizaţiei contempo-rane, integrându-se în toate domeniile economiei naționale, are o destinaţie socială profund umanistă. „Umanismul tehnologic” al designului afirmă valorile etice fundamentale – grija şi respectul faţă de om. Concomitent, tot mai intens se promo-vează semnificaţia estetică a designului – forma obiectului uzual, care prezintă atât o modalitate de materializare a funcţiei utilitare, cât şi o realizare esențială a mesa-jului estetic. Procesul integrator al proiectării tehnico-artistice a mediului obiectual orientat spre constituirea calităţilor superioare funcţional-utilitare, dar şi a celor estetice constituie esenţa designului contemporan. Principala categorie estetică – categoria frumosului se prezintă ca o valoare utilă („frumosul util”). Înalta valoare artistică a obiectului uzual este strict dependentă de realizarea maximă a calităţilor funcţionale. Acest fenomen constituie esența noțiunii de „funcționalism estetic”.

The Design – a real progress factor of the contemporary civilization, integrated into all the fields of the national economy, has a deep humanistic social destination. “The technological humanism” of the design affirms the fundamental ethical values – the care and respect for human. Simultaneously, the aesthetic signi-ficance of the design is promoted more intensively – the shape of an everyday object, which presents both a way of utility materializing the function and a key achievement of aesthetic message. The integrator process of technical and artistic design is oriented to the setting of high quality aesthetic qualities which is the essence of the contemporary design. The main aesthetic category – the beauty category is presented as a useful value („useful beauty”). The high artistic value of the habitual object is strictly dependent on achieving maximum functional qualities. This phenomenon is the essence of „aesthetic functionality”.

Cuvinte-cheie
utilitate, funcţionalitate, valoare artistică, mesajul estetic, frumosul util, umanismul tehnologic, funcționalismul estetic,

utility, functionality, artistic value, aesthetic message, useful beauty, humanism technological, aesthetic functionality