Realizări ale școlii de parazitologie veterinară din Timișoara in contextul comemorării academicianului Alexei Spasski
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
267 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-11 14:08
SM ISO690:2012
DARABUŞ, Gheorghe. Realizări ale școlii de parazitologie veterinară din Timișoara in contextul comemorării academicianului Alexei Spasski. In: Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects. 13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2017, pp. 36-38. ISBN 978-9975-66-590-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects 2017
Simpozionul "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects"
Chișinău, Moldova, 13 octombrie 2017

Realizări ale școlii de parazitologie veterinară din Timișoara in contextul comemorării academicianului Alexei Spasski


Pag. 36-38

Darabuş Gheorghe
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2018


Rezumat

The achievements of Romanian parasitology have been outstanding over time, being imposed by world-class researchers like V. Babeş, C. Starcovici, C. Motaş, Al. Ciucă, P. Riegler, A. Locusteanu, I. Ciurea. Founded in 1962, the Faculty of Veterinary Medicine in Timisoara, through the discipline of Parasitic Diseases, was involved in the research of parasitosis in animals through the leaders who went through in different periouds of time: Conf. dr. Eugen Simionescu, Prof. dr. Iustin Cosoroabă and Prof. dr. Gheorghe Dărăbuş. As the first head of this discipline, having a multilateral biological culture, obtained through the graduation of two faculties, professor Eugen Simionescu, was concerned with the organization and endowment of the discipline. He has published numerous scientific papers in the country and abroad. One of these researches focused on the study of anticoccidial products, obtaining an innovation certificate for the product “Coccidizin “. The destinies of parasitology in Timisoara were conducted over 25 years by Professor dr. Iustin Cosoroabă. He has published nearly 200 scientific papers addressing issues such as: Control of hypodermosis, resistance and pseudo resistance to anthelmintics and Insecticides. One of the reference books for Romanian parasitology, and beyond, is the veterinary parasitology reference book - Acarioze-Entomoze, which focuses on a life-long scientific experience, gathering the appreciation of Romanian and foreign parasitologists. The School of Parasitology form Timisoara has strengthened its research infrastructure through the contribution of Prof. Dr. Gheorghe Dărăbuş, together with the PhD students and the team within the discipline. This allowed the development of a research theme to: test the therapeutic efficacy of some acaricides and insecticides; development of hydatidosis control programs; resistance and pseudo-resistance to benzimidazole of some helminth populations; development of therapeutic models in helminthosis; determination of biological, epidemiological, pathogenic, diagnostic and therapeutic aspects in natural and experimental cryptosporidosis (with the first report International symposium, 13 October 2017 37 of Cryptosporidium meleagridis in Romania, cryptosporidiosis in swine and existence of “periparturient rise” in cattle cryptosporidosis); the use of methane fermentation in the parasite decontamination of semi-liquid dejections; quantification of diagnostic methods and therapeutic protocols in dermatophytes of carnivores. Molecular epidemiology studies in cryptosporidiosis, giardiasis and canine babesiosis have made possible the identification of different species/genotypes in Romania. In cryptosporidiosis, in calves the species C. parvum (Subtype 11aA15G2R1, Subtype 11aA16G1R1) and C. bovis were identified while in lambs C. parvum (Subtype IIaA17G1R1, Subtype IIaA16G1R1, Subtype IIdA20G1, Subtype IIdA24G1, Subtype IIdA22G2R1), C. ubiquitum (previously known as C. ovine subtype), C. xiaoi (previously known as C. bovis-like subtype) were the main species. In humans C. parvum and C. ovine genotype was found. It has been established that in western Romania canine babesiosis is determined by the species: B gibsoni and B. canis. Giardia intestinalis has been identified in several animal species, with the assemblages E and D being isolated in sheep, the latter having zoonotic potential. The research activity has also materialized in patents: „Antifungal ointment of aqueous extract of Allium sativum stabilized used in dermatomycosis treatment” (2012); “Plant supplement for the prevention and control of bee nosemosis” (2014); “Gel for the treatment of dry canine demodycosis lesions” (2016) that received several diplomas, awards, medals at national and international invention salons. Collaboration with parasitologists from Moldova, respectively with the Faculty of Veterinary Medicine and The Institute of Zoology of Academy of Sciences of Moldova has always been beneficial to both parts. Among the well-known reputable Moldovan specialists, whose experience and work we have called, academics Alexei Spassky and Eugen Zgardan are notorious.

Realizările parazitologiei romanești au fost deosebite de-a lungul timpului, impunandu-se prin savanți de talie mondială: V. Babeş, C. Starcovici, C. Motaş, Al. Ciucă, P. Riegler, A. Locusteanu, I. Ciurea Infiinţată in anul 1962, Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, prin disciplina de Boli parazitare, s-a lansat in cercetarea parazitozelor la animale, prin conducătorii care s-au perindat: conf. dr. Eugen Simionescu, prof. dr. Iustin Cosoroabă şi prof. dr. Gheorghe Dărăbuş. Ca prim şef al acestei discipline, avand o cultură biologică multilaterală, prin absolvirea a două facultăţi, conf. dr. Eugen Simionescu, s-a preocupat de organizarea şi dotarea disciplinei. A publicat numeroase lucrări ştiinţifice in ţară şi străinătate. Una din aceste cercetări a vizat studiul unor produse anticoccidice, obţinand un „certificat de inovator pentru produsul Coccidizin”. Destinele parazitologiei de la Timișoara au fost conduse peste 25 de ani de către prof. dr. Iustin Cosoroabă. A publicat aproape 200 de lucrări științifice, abordand probleme precum: controlul hipodermozei, rezistența și pseudorezistența la antihelmintice și insecticide. Una din cărțile de referință pentru parazitologia romanească, și nu numai, este tratatul de Parazitologie veterinară - Acarioze-Entomoze, care concentrea38 Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects ză intr-un volum experiența științifică de-o viață, adunand aprecieri elogioase parazitologilor romani și străini. Școala timișoreană de parazitologie și-a consolidat infrastructura de cercetare prin aportul prof. dr. Gheorghe Dărăbuș, impreună cudoctoranzii și colectivul din cadrul disciplinei. Aceasta a permis dezvoltarea unei tematici de cercetare care a vizat: testarea eficacităţii terapeutice a unor acaricide şi insecticide; elaborarea unor programe de control al hidatidozei; rezistenţa şi pseudorezistenţa la benzimidazolice a unor populaţii de helminţi; elaborarea unor scheme terapeutice in helmintoze; determinarea unor aspecte biologice, epidemiologice, patogenezice, diagnostice şi terapeutice in criptosporidioza naturală şi experimentală ( demers soldat cu prima semnalare a lui Cryptosporidium meleagridis in Romania, a criptosporidiozei la suine şi a existenţei fenomenului de „periparturient rise” in criptosporidioză la bovine); utilizarea fermentaţiei metanice in decontaminarea parazitară a dejecţiilor semilichide; cuantificarea unor metode de diagnostic şi protocoale terapeutice in dermatofiţiile carnivorelor. Studiile de epidemiologie moleculară in criptosporidioză, giardioză și babesioza canină au permis identificarea speciilor/genotipurilor din Romania. In criptosporidioză s-au identificat la viței: C. parvum (Subtipul 11aA15G2R1;Subtipul 11aA16G1R1) și C. bovis, la miei: C. parvum (Subtipul IIaA17G1R1; Subtipul IIaA16G1R1; Subtipul IIdA20G1; Subtipul IIdA24G1; Subtipul IIdA22G2R1), C. ubiquitum (cunoscut anterior ca subtipul C. ovine), C. xiaoi (anterior cunoscut ca subtip asemănător lui C. bovis), la oameni C. parvum și genotipul C. ovine. S-a găsit că in vestul Romaniei babesioza canină este determinată de speciile: B gibsoni și B. canis. Giardia intestinalis a fost identificată la mai multe specii de animale, la ovine izolanduse Ansamblul E şi Ansamblul D, ultimul cu potenţial zoonotic. Activitatea de cercetare s-a concretizat și prin brevete: ”Unguentul antimicotic și utilizarea acestuia in tratamentul extern al dermatomicozelor”(2012); ”Supliment alimentar din plante utilizat in prevenirea și combaterea nosemozei la albine”(2014); ”Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină”(2016): mai multe diplome, premii, medalii la saloanele naționale și internaționale de inventică. Colaborarea cu specialiștii parazitologi din Republica Moldova, respectiv cu Facultatea de Medicină Veterinară și Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei a fost intotdeauna una benefică ambelor părți. Dintre specialiștii din Moldova, cu reputație binecunoscută, la a căror experiență și operă am apelat, academicienii Alexei Spassky și Eugen Zgardan sunt de notorietate.