Studiul radiologic al osteoporozei la pacienţii de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă   
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2036 47
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-05 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.71-007.234-073:616.716.4-084 (1)
Pathology of the organs of locomotion. Skeletal and locomotor systems (472)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Dumitru, TOPALO, Valentin, VOLOC, Alexandru, CORCIMARI, Evelina, VOLOC, Chiril. Studiul radiologic al osteoporozei la pacienţii de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă   . In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2018, nr. 1(15), pp. 44-55. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467

Studiul radiologic al osteoporozei la pacienţii de sex feminin cu reabilitare implanto-protetică la mandibulă   

CZU: 616.71-007.234-073:616.716.4-084

Pag. 44-55

Sîrbu Dumitru12, Topalo Valentin1, Voloc Alexandru1, Corcimari Evelina1, Voloc Chiril1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omni Dent”
 
 
Disponibil în IBN: 19 iunie 2018


Rezumat

Reabilitarea implanto-protetică poate fi influențată de osteoporoză, care se întâlnește mai frecvent la femei decât la bărbați, într-un raport de 4:1. Modificările radiologice precoce ale osteopeniei/osteoporozei pot fi determinate pe ortopantomografie (OPG) și tomografie computerizată cu fascicul conic (CBCT), oferind date ce pot fi luate în considerație în planificarea tratamentului implantologic. Material şi metodă. În studiu au fost incluși 158 de pacienți de sex feminin cu edentații mandibulare, pentru care s-a realizat examenul radiologic (576 OPG și 162 CBCT). Prelucrarea informației OPG s-a realizat cu instrumentarul disponibil pe care îl oferă programele de lucru cu imagine digitală OPG, în cazul dat: Sirona Sidexis 4.0. Folosind clasificarea lui Klemetti, pacienții au fost repartizați în 4 grupe de studiu, conform vârstei, prezenței osteoporozei și corelației ei cu resorbția periimplantară în perioada de supraveghere. Rezultate. Rezultatele obținute în grupe, conform vârstei, au permis obținerea unor date concludente la subiectul propus, și anume evidențierea corelației între vârsta pacientului, numărul de implanturi, prezența osteoporozei și resorbția periimplantară. Perioada de examinare a constituit 3-72 de luni, fiind o perioadă suficientă pentru analiza și evidențierea în timp a resorbției periimplantare la paciente, în toate grupele de studiu. Numărul de implanturi în caracteristica generală a pacientelor a fost de 655 de implanturi, la repartizarea pe grupe, constituind: grupa I – 93, grupa a II-a – 138, grupa a III-a – 254, grupa a IV-a – 170, media pe grupe fiind: grupa I – 3,40±0,39; grupa a II-a – 3,40±0,27; grupa a III-a – 4,50±0,29; grupa a IV-a – 4,90±0,37. A fost observată o corelație statistică directă, de intensitate medie, dintre vârstă și numărul de implanturi inserate (rxy=0,231; p<0,01). Acest fenomen mai este confirmat și de corelația directă puternică dintre vârstă și gradul de dezvoltarea a osteoporozei (rxy=0,676; p<0,001). S-au determinat corelații dintre vârsta pacienților de sex feminin, prezența resorbției periimplantare în raport cu numărul de implanturi, localizarea lor, suprasolicitarea funcțională. Concluzii. Examinarea OPG oferă posibilitatea stabilirii unui diagnostic exact, clar și corect, precum și alegerea unui plan de tratament sigur, adecvat fiecărui caz clinic. În cazul edentației la pacienții de sex feminin de vârstă senilă, reabilitarea protetică prin intermediul implanturilor dentare, datorită solicitării funcționale dozate asupra osului, poate fi considerată un tratament patogenetic în profilaxia atrofiei și osteoporozei regionale ale maxilarelor.

Introduction. Implant prosthesis rehabilitation may be affected by osteoporosis, which occurs more frequently in women than in men in a 4:1 ratio. Early radiological changes of osteopenia/osteoporosis determined on orthopantomography and CT-scan provides data that can be taken into account when planning implant treatment. Material and methods. In this study, we have included 158 female patients with mandibular edentations, which underwent radiological examination (576 OPGs and 162 CTs). After processing the information from OPG on the available equipment offered by the OPG digital image processing software (Sirona Sidex 4.0) using Klemetti’s classification, in four age-based study groups we have determined the presence of osteoporosis, its correlation with peri-implant resorption during the surveillance period. Results. The results obtained in the age-based groups allowed us obtaining data on the proposed subject, highlighting the correlation between age and number of implants, osteoporosis, resorption. The examination period was 3-72 months, a period sufficient to analyze and determine peri-implant resorption occurring over time in patients form all study groups. The number of implants in the general characteristic of the patients was equal to 655 implants divided into groups as follows: group I – 93, group II – 138, group III – 254, group IV – 170. The mean for each group was as follows: group I – 3.40±0.39; group II – 3.40±0.27; group III – 4.50±0.29, and group IV – 4.90±0.37. A moderate direct statistical correlation was observed between the age and the number of inserted implants (rxy=0.231; p<0.01). This phenomenon is also confirmed by a strong direct correlation between the age and the degree of osteoporosis (rxy=0.676; p<0.001). We have determined a dependence between the female patients’ age, the detection of peri-implant resorption in relation with the number of implants, their location, and functional overload. Conclusions. The examination using the OPG allows establishing an accurate, clear and correct diagnosis, as well as choosing a safe treatment plan acceptable in each clinical case. In case of edentation in female patients of an elderly age, prosthetic rehabilitation through dental implants for its controlled functional load on the bone can be considered a pathogenetic treatment to prevent regional atrophy and osteoporosis of the jaws.  

Cuvinte-cheie
femei, osteoporoza, edentație, ortopantomografie, mandibulă, reabilitare implanto-protetică,

resorbție.