Abkhazia between the past and the future: loyalties and strategies in a post-imperial context
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
684 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-06 01:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.24+341.241 (1)
Persons and things in international law (998)
SM ISO690:2012
CHELARU, Valeria. Abkhazia between the past and the future: loyalties and strategies in a post-imperial context. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2017, nr. 3(12), pp. 427-441. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Abkhazia between the past and the future: loyalties and strategies in a post-imperial context

Abhazia între trecut și viitor: loialități și strategii într-un context post-imperial

Абхазия между прошлым и будущим: лояльность и стратегии в пост-имперском контексте

CZU: 341.24+341.241
JEL: K33, K39

Pag. 427-441

Chelaru Valeria
 
Babeș-Bolyai University
 
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2018


Rezumat

The current situation in Abkhazia epitomizes one of the most intricate issues of the post-Soviet realities – the frozen conflicts. A most defining feature of these conflicts is the incongruity between interpretations of historical events, which results in the inability of the antagonistic parties to find a middle ground for their dialogue. This paper analyses the common history of Abkhazians and Georgians since their incorporation into Tsarist Russia, followed by the Soviet annexation, up to the demise of the USSR and the outbreak of military clashes.  Its main scope is to underline the events that have changed the perceptions among the two ethnic groups and to stress how these alterations impacted on the existing paradigms. It ultimately aims at putting emphasis on Russian-Abkhazian relations by reassessing Moscow`s role in shaping the directions and the options of the region. Final conclusions will be drawn by taking into consideration Abkhazia`s accommodation with post-imperial realities and its efforts to national preservation.

Situația actuală din Abhazia reflectă una dintre cele mai complicate probleme ale realității post-sovietice – conflictele înghețate. O trăsătură definitorie a acestora este incompatibilitatea dintre interpretarea evenimentelor istorice, care rezultă în inabilitatea părților adverse de a atinge un punct comun de dialog. Această lucrare analizează istoria comună a abhazilor și georgienilor din momentul încorporării lor în cadrul Rusiei țariste, urmată de anexarea sovietică, până în momentul căderii URSS și a izbucnirii confruntărilor armate.  Scopul ei principal este de a evidenția evenimentele care au schimbat percepțiile celor două grupuri entice și de a sublinia modul în care aceste transformări au influențat actualele paradigme. Lucrarea urmărește în final să accentueze relațiile dintre Abhazia și Rusia prin evaluarea rolului Moscovei în modelarea direcțiilor și opțiunilor acestei regiuni. Concluziile finale vor fi emise luând în calcul adaptarea Abhaziei la realitățile post-imperiale și eforturile ei de prezervare națională.

Нынешняя ситуация в Абхазии олицетворяет собой одну из самых сложных проблем постсоветских реалий - замороженные конфликты. Наиболее характерной чертой этих конфликтов является несоответствие между толкованиями исторических событий, что приводит к неспособности антагонистических сторон найти золотую середину для своего диалога. В статье анализируется общая история абхазов и грузин с момента их вхождения в царскую Россию, а затем Советская аннексия, вплоть до распада СССР и начала военных столкновений.  Его основная задача состоит в том, чтобы подчеркнуть события, которые изменили представления между двумя этническими группами, и подчеркнуть, как эти изменения повлияли на существующие парадигмы. В конечном счете, она направлена на то, чтобы сделать акцент на российско-абхазских отношениях путем переоценки роли Москвы в формировании направлений и вариантов развития региона. Окончательные выводы будут сделаны с учетом соответствия Абхазии постимперским реалиям и ее усилий по национальному сохранению.

Cuvinte-cheie
Abkhazia, frozen conflicts, Georgia, Russia,

the Soviet Union.