Eficientizarea contabilizării datoriilor cu efect asupra îmbunătățirii gestiunii financiare al lor
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
165 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-13 17:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.432 (10)
Accountancy (955)
SM ISO690:2012
DONEA, Sofia. Eficientizarea contabilizării datoriilor cu efect asupra îmbunătățirii gestiunii financiare al lor. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Volumul X, 7 iunie 2023, Cahul. Cahul: Tipografia „CentroGrafic” SRL, 2023, Vol.10, Partea I, pp. 371-378. ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2023
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Volumul X, Cahul, Moldova, 7 iunie 2023

Eficientizarea contabilizării datoriilor cu efect asupra îmbunătățirii gestiunii financiare al lor

The importance of keeping records of receivables at the enterprise for the purpose of control and management

CZU: 657.432

Pag. 371-378

Donea Sofia
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2023


Rezumat

Transformările economiei naționale în contextul alinierii la o economie de piață prin procesele globalizării acesteia, evidențiază rolul evidenței contabile în gestiunea eficientă a proceselor economice din cadrul unei întreprinderi. Pentru stabilirea unor strategii orientate spre performanțe optime, întreprinderile trebuie să posede informații reale aferente situației economico-financiare, care să le orienteze spre posibile resurse financiare, reieșind din evaluarea relațiilor cu creanțele- clienți, privind posibilități sigure de încasare. Evidența creanțelor cu scop de gestiune este importantă la întreprindere, întrucât acestea reprezintă elemente de activ retrase prin tranzacții din circuitul economico-financiar. Menținerea creanțelor în cadrul întreprinderii la un nivel corect este rezultatul unor decizii eficiente, rezultate din gestiunea acestora, astfel încât să asigure un flux de numerar suficient pentru o activitate rentabilă. Pentru aceasta, este important să se înțeleagă, că procesul de gestiune a creanțelor se efectuează prin intermediul unui control intern eficient, care are la bază informația contabilă reglementată de norme și reguli, ce asigură credibilitate și temeinicie juridică în tranzacții și în informație.

The transformations of the national economy in the context of aligning with a market economy through its globalization processes highlight the role of accounting records in the efficient management of economic processes within an enterprise. In order to establish strategies aimed at optimal performance, companies must have real information related to the economic-financial situation, which will guide them towards financial possibilities, resulting from the evaluation of relations with receivables - customers, regarding the safe possibilities of the collection. The record of receivables for the purpose of management is important for the company because they are elements of withdrawal through transactions from the economic-financial circuit. Maintaining the receivables within the enterprises at a correct level is the result of effective decisions resulting from their management, to ensure a flow of sufficient numbers for a profitable activity. For this, it is important to understand that the receivables management process is carried out through effective internal control, which is based on accounting information regulated by norms and rules, which ensures credibility and legal basis in transactions and information.