Clinical, immunological and genetic research on the participants in mitigating the consequences of the Chernobyl nuclear accident
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
504 40
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-20 19:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.876:612.017.1:616-056 (1)
Accidents. Risks. Hazards. Accident prevention. Personal protection. Safety (128)
Physiology. Human and comparative physiology (745)
Pathology. Clinical medicine (7287)
SM ISO690:2012
COREŢCHI, Liuba, GÎNCU, Mariana, BAHNAREL, Ion, FRIPTULEAC, Grigore, ROMANCIUC, Parascovia, CĂPĂŢINĂ, Angela. Clinical, immunological and genetic research on the participants in mitigating the consequences of the Chernobyl nuclear accident. In: One Health and Risk Management, 2023, nr. 4(1), pp. 4-19. ISSN 2587-3458. DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Clinical, immunological and genetic research on the participants in mitigating the consequences of the Chernobyl nuclear accident

Cercetările clinice, imunologice și genetice asupra participanților la diminuarea consecințelor accidentului nuclear de la Cernobîl

DOI:https://doi.org/10.38045/ohrm.2023.1.01
CZU: 614.876:612.017.1:616-056

Pag. 4-19

Coreţchi Liuba12, Gîncu Mariana2, Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore1, Romanciuc Parascovia2, Căpăţină Angela2
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2023


Rezumat

Introduction. The paper presents the results of research on the influence of IR sources on the health of professionally and accidentally exposed personnel. Particular emphasis is placed on: identifying the relationships between the level of radiation dose and the development of oncological diseases; use of contemporary biological dosimetry methods for retrospective analysis of irradiation doses; the impact of parental irradiation on the health of the offspring; the structure of morbidity, including oncological diseases in patients exposed to IR sources. Material and methods. The study material was used by subjects professionally and accidentally exposed to IR sources: medical staff and PMCCNA born in the Republic of Moldova, Ukraine and the Russian Federation, as well as their descendants, victims of the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant (Japan) and residents of the region. Chelyabinsk. Clinical, immunological and cytogenetic methods were used. Results. A wide range of mental pathologies was observed at PMCCNA, at the victims of the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant, etc. The structure of immune deficiency syndromes was dominated by allergic and autoimmune syndromes. Based on the analysis of stable chromosomal aberrations, exposure doses were established. Conclusions. In the absence of dose information received by staff professionally/accidentally exposed to IR sources, assessment of stable chromosomal aberrations makes it possible to reconstruct the radiation dose for PMCCNA exposed to low doses of IR.

Introducere. În prezenta lucrare sunt descrise rezultatele cercetărilor influenței surselor de radiații ionizante asupra stării de sănătate a personalului expus profesional și accidental. În mod prioritar, în studiu se pune accent pe: identificarea relațiilor dintre nivelul dozei de iradiere și dezvoltarea maladiilor oncologice; utilizarea metodelor contemporane de dozimetrie biologică pentru analiza retrospectivă a dozelor de iradiere; impactul iradierii părinților asupra stării de sănătate a descendenților; structura morbidității, inclusiv a maladiilor oncologice la pacienții expuși la surse de RI. Material și metode. Ca material de studiu au servit subiecții expuși profesional și accidental la sursele de RI: personalul medical și PDCANC, născuți în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, cât și descendenții acestora, victimele accidentului de la centrala nucleară Fukushima Daiichi (Japonia) și locuitorii din regiunea Celiabinsk. Au fost utilizate metode clinice, imunologice și citogenetice. Rezultate. O gamă largă de patologii psihice a fost observată la PDCANC, la victimele accidentului de la centrala nucleară Fukushima Daiichi etc. Structura sindroamelor de deficiență imună a fost dominată față de sindroamele alergice și autoimune. În baza an alizelor aberațiilor cromozomiale stabile au fost determinate dozele de expunere. Concluzii. În absența informațiilor privind doza primită de către personalul expus profesional/ accidental la sursele de RI, evaluarea aberațiilor cromozomiale stabile face po sibilă reconstrucția dozei de radiații pentru PDCANC expuși la doze mici de RI.

Cuvinte-cheie
ionizing radiation, nuclear accident, chromosomal aberrations, immunological effects,

radiații ionizante, accident nuclear, aberaţii cromozomiale, efecte imunologice