Educația prin valori. Valorificarea artei decorative și a tradițiilor naționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
764 35
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-28 14:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.036:7.03 (1)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (1863)
История искусства. Художественные стили, направления, школы, влияния (59)
SM ISO690:2012
CALISTRU, Rodica. Educația prin valori. Valorificarea artei decorative și a tradițiilor naționale. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie: Învățământul superior: clasic versus modern , Ed. 1, 18-19 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. II, pp. 46-57. ISBN 978-9975-76-290-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II, 2019
Simpozionul "Tradiţie şi inovaţie în educaţie"
1, Chişinău, Moldova, 18-19 octombrie 2019

Educația prin valori. Valorificarea artei decorative și a tradițiilor naționale

Education through values. Valuing the decorative art and national tradition

CZU: 373.2.036:7.03

Pag. 46-57

Calistru Rodica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2020


Rezumat

Articolul abordează subiectul valorificării culturii populare, identității etnoculturale. Reliefează educaţia preşcolară, în vederea promovării culturii populare în spirit etno-valoric și a formării orientărilor axiologice la preşcolari cu privire la arta populară, simboluri, tradiții, descrierea semantică a unor aspecte din cultul național. Lucrarea evidențiază unele căi și mijloace de integrare a valorilor culturale în procesul educativ al preșcolarilor. De asemenea, face o trecere în revistă a perspectivelor de abordare a valorilor naționale în scopul unei educații patriotice, ca prioritate educativă. Articolul mai conține și semnificații inedite, mesaje ale străbunilor, pecetluite în piesele de ritual, precum și în elemente din ornamentica națională.

The article approaches the subject of valorizing popular culture, ethno cultural identity. Tackle the preschool education, in order to promote the popular culture in the ethno-value spirit and to form the axiological orientations to the preschoolers regarding the popular art, symbols, traditions, the semantic description of some aspects of the national cult. The paper highlights the ways and means of integrating cultural values into the educaţional process of preschoolers. It also reviews the prospects for addressing national values for patriotic education as an educational priority. The article also contains original meanings, wisdom of the ancestors, inlaid in ritual pieces, as well as elements of naţional ornaments

Cuvinte-cheie
valori, artă populară, simboluri, tradiţii, CAI, mijloace, educație patriotică,

values, popular culture, symbols, traditions, ways, means, patriotic education