Asigurarea calităţii serviciilor microbiologice de laborator în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-08 15:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:579(478) (1)
Public and professional organization of health (776)
Microbiology (620)
SM ISO690:2012
PRUDNICIONOC, Svetlana. Asigurarea calităţii serviciilor microbiologice de laborator în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 1(53), pp. 141-145. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011

Asigurarea calităţii serviciilor microbiologice de laborator în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova
CZU: 614.2:579(478)

Pag. 141-145

Prudnicionoc Svetlana
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2017


Rezumat

În cadrul studiului au fost evaluate diferite nivele de realizare a controlului calităţii şi stabilite puncte critice în asigurarea condiţiilor de mediu, controlul echipamentului, mediilor de cultură şi în organizarea auditului intern şi extern. Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că sursele potenţiale ale neconformităţilor şi măsurilor corective necesare au fost identificate în 55,6% din laboratoare, 36,1% laboratoare au fost implicaţi în rezolvarea probelor de control, iar 94,4% au fost acreditate în domeniul Sănătăţii. Neconformităţile principale la etapa pre-examinare au fost: lipsa în formularul de cerere a numărului de identificare a probei, a examenelor solicitate, a informaţiilor clinice, a sexului pacientului, a datei de coectare şi timpului de colectare. Rezultatele evaluării posibilităţilor diagnostice au demonstrat, că 38,9% din laboratoare necesită întreprinderea unor măsuri corective pentru realizarea cercetărilor microbiologice şi 55,6% laboratoare – pentru cercetările sanitaro-microbiologice şi 2,8% – necesită realizarea măsurilor radicale pentru a efectua cercetări cu scop diagnostic şi profilactic

The study evaluated different implementation levels of quality control and established the critical points to ensure the environmental conditions, control equipment and culture media, organization of internal and external audit. Research results demonstrated that the potential sources of nonconformities and the need for improvement were identified in 55.6% of laboratories, 36.1% of laboratories have been involved in the decision of the control samples, 94.4% of laboratories, as part of territorial Centers of Public Health, have been accredited in the area Health care. The main nonconformities of pre-examination processes are: the absence of sample identification number in the request form, the necessary examinations, clinical information, gender, date and time of sample collection. Evaluation of diagnostic capacities for performing laboratory tests showed that 38.9% of laboratories in need of some improvement performance of microbiological tests, and 55.6% of laboratories for performing microbiological sanitary tests and 2.8% of laboratories need significant measures on improvement of tests with diagnostic and prophylactic purposes.

В ходе исследования были оценены различные уровни осуществления контроля качества и выявлены недостатки в обеспечении условий окружающей среды, контроля оборудования и питательных сред, организации внутреннего и внешнего аудита. Потенциальные источники несоответствий, требующими улучшения, были выявлены в 55,6% лабораторий, в 36,1% лабораторий были включены в решение контрольных проб, 94,4% лабораторий, как составная часть территориальных Центров Общественного Здоровья, были аккредитованы в области Здравоохранения. Основными несоответствиями пред-аналитического этапа являются: отсутствие в форме заявки идентификационного номера образца, необходимых анализов, клинических данных, пола пациента, даты и времени сбора образца. Оценка диагностических возможностей лабораторий показала, что 38,9% нуждаются в некоторых мерах по улучшению для выполнения микробиологических исследований и 55,6% лабораторий для выполнения санитарно-микробиологических исследований и 2,8% лабораторий нуждаются в радикальных мерах по улучшению проведения исследований с диагностической и профилактической целью.

Cuvinte-cheie
controlul intern şi extern al calităţii, procese pre-analitice, analitice şi post-analitice, acreditarea, laboratorul microbiologic,

asigurarea calităţii