Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
619 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-11 17:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.25(4)”IX-XIV” (1)
Prehistory. Prehistoric remains, artefacts, antiquities (192)
SM ISO690:2012
REABŢEVA, Svetlana. Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri. In: Revista Arheologică. 2011, nr. 1-2(7), pp. 72-95. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri

CZU: 902/903.25(4)”IX-XIV”
Pag. 72-95

Reabţeva Svetlana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri. Prezentul articol este consacrat diademelor medievale descoperite în spaţiul Carpato-Balcanic şi comparării lor cu tipurile similare din Europa de Est. În sec. X-XIV în Balcani s-au înregistrat diademe, realizate sub nemijlocita infl uenţă bizantină. În Europa de Est diademele executate în tradiţia bizantină sunt documentate de obicei în monumentele datând din sec. XII-XIII. În sec. XII-XIII în spaţiul analizat apar şi piese de podoabă de acest fel realizate sub infl uenţa vest-europeană. În sec. XIII-XV tradiţia iconografi că din spaţiul Carpato-Balcanic atestă trecerea de la diademele joase la coroane înalte şi diademe-acoperăminte de cap înalte în formă de turn, ce par a fi compuse din câteva rânduri de coroniţe suprapuse. Imaginile coroanelor sunt reprezentate şi în monumentele de artă post mongole din Rusia. În siturile arheologice din spaţiul Carpato-Balcanic din sec. XIV-XV sunt reprezentate tipurile specifi ce de diademe, compuse din verigi fl exibile şi adesea prevăzute cu multiple lanţişoare şi pandantive. Pandantivele pentru podoabele festive de cap, ce-şi găsesc apropiate analogii cu piesele din siturile spaţiului Carpato-Balcanic, sunt prezente şi în vestimentaţia prinţeselor şi ţarinelor ruse, la fel şi în ferecăturile preţioase ale icoanelor. Totodată, tipul de coroniţe decorate cu franjuri în partea frontală, specifi c pentru perioada vizată în spaţiul Carpato-Balcanic, în teritoriul Europei de Est nu este atestat. Astfel, în pofi da multitudinii de seturi de podoabă ale populaţiei din Europa de Sud-Est şi Est, se remarcă un şir de trăsături specifi ce, determinate de tendinţele generale în evoluţia artei bijuteriilor în perioada evului mediu dezvoltat şi tardiv.

Статья посвящена рассмотрению находок средневековых диадем в Карпато-Балкаском регионе и сопоставлению их с аналогичными типами украшений из Восточной Европы. На Балканах с X по XIV в. фиксируются находки диадем, выполненных под непосредственным византийским влиянием. В Восточной Евро- пе, диадемы, исполненные в византийских традициях, представлены в основном в памятниках XII–XIII вв. Кроме этого в XII–XIII вв. в рассматриваемых регионах получают распространение изделия, выполненные под западноевропейским влиянием. В XIII-XV вв. изобразительная традиция Карпато-Балканского региона фиксирует переход от низких диадем к высоким башнеобразным уборам, состоящим как бы из нескольких ярусов диадем, а также к высоким коронам. Изображения корон представлены и в послемонгольских художественных памятниках Руси. В археологических памятниках Карпато-Балканского региона XIV–XV вв. встречаются специфические типы диадем, составленных из гибких звеньев и зачастую снабженных много- численными цепочками и подвесками. Подвесные украшения к головным уборам, имеющие весьма близкие аналогии в памятниках Карпато-Балканского региона, представлены и в одеяниях древнерусских княгинь и цариц, а также в драгоценных прикладах икон. В то же время, сам тип диадем, зачастую декорированный длинной бахромой в налобной части, типичный в этот период для памятников Карпато-Балканского региона, на территории Восточной Европы нам не известен. Таким образом, при всем своеобразии ювелирных уборов населения Юго-Восточной и Восточной Европы, отмечается и ряд общих черт, определяемых общими тенденциями развития европейского ювелирного дела периода развитого и позднего средневековья.

Diadems and crowns X–XV centuries from the monuments of Eastern and Southeastern Europe. The moments of similarities and differences. The article considers the fi ndings of the medieval diadems in the Carpathian-Balkan region and compares them with similar types of ornaments from Eastern Europe. There are some fi ndings of the diadems made under direct Byzantine infl uence at the Balkans from X to XIV centuries. In Eastern Europe some diadems executed according to the Byzantine tradition are represented mainly among the monuments of XII–XIII centuries. In the XII–XIII centuries in these regions a distribution of the decorations made under the Western European infl uence. The pictorial tradition of Carpathian-Balkan region fi xes the transition from low diadems to high towering headdress consisting of at least several layers of diadems, as well as to the high crowns in XIII–XV centuries. Some pictures of crowns were represented in the Russian fi ne monuments dated back to the period after the Mongol invasion too. In the archeological sites of the Carpathian-Balkan region specifi c types of diadems made up of fl exible links are often equipped with multiple chains and pendants in XIV–XV centuries. Hanging decorations to headwear having a very close analogy among some monuments of the Carpathian-Balkan region are represented in the garments of ancient queens and princesses of Moscow Russia as well as in precious icons ornaments. At the same time the very specific type of diadems was often decorated by a long fringe at the forehead that was typical but unknown one for the monuments of the Carpathian-Balkan region in Eastern Europe during this period. Thus, for all the peculiarities of jewelry dresses in the South-Eastern and Eastern Europe are marked a number of similarities defi ned by general trends of European jewelry for the period of developed and the late Middle Ages.

Cuvinte-cheie
Carpathian-Balkan region, Western European infl uence, diadem, medieval jewellery., Eastern Europe, Byzantine tradition

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Reabţeva, S.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2011</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-016X</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Carpathian-Balkan region</subject>
<subject>Western European infl uence</subject>
<subject>diadem</subject>
<subject>medieval jewellery.</subject>
<subject>Eastern Europe</subject>
<subject>Byzantine tradition</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>902/903.25(4)”IX-XIV”</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2011-01-03</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Diademe de gală şi coroane din sec. X–XV în monumentele din Europa de Est şi Sud-Est. Asemănări şi deosebiri. Prezentul articol este consacrat diademelor medievale descoperite în spaţiul Carpato-Balcanic şi comparării lor cu tipurile similare din Europa de Est. În sec. X-XIV în Balcani s-au înregistrat diademe, realizate sub nemijlocita infl uenţă bizantină. În Europa de Est diademele executate în tradiţia bizantină sunt documentate de obicei în monumentele datând din sec. XII-XIII. În sec. XII-XIII în spaţiul analizat apar şi piese de podoabă de acest fel realizate sub infl uenţa vest-europeană. În sec. XIII-XV tradiţia iconografi că din spaţiul Carpato-Balcanic atestă
trecerea de la diademele joase la coroane înalte şi diademe-acoperăminte de cap înalte în formă de turn, ce par a fi compuse din câteva rânduri de coroniţe suprapuse. Imaginile coroanelor sunt reprezentate şi în monumentele de artă post mongole din Rusia. În siturile arheologice din spaţiul Carpato-Balcanic din sec. XIV-XV sunt reprezentate tipurile specifi ce de diademe, compuse din verigi fl exibile şi adesea prevăzute cu multiple lanţişoare şi pandantive. Pandantivele pentru podoabele festive de cap, ce-şi găsesc apropiate analogii cu piesele din siturile spaţiului Carpato-Balcanic, sunt prezente şi în vestimentaţia prinţeselor şi ţarinelor ruse, la fel şi în ferecăturile preţioase ale icoanelor. Totodată, tipul de coroniţe decorate cu franjuri în partea frontală, specifi c pentru perioada vizată în spaţiul Carpato-Balcanic, în teritoriul Europei de Est nu este atestat. Astfel, în pofi da multitudinii de seturi de podoabă ale populaţiei din Europa de Sud-Est şi Est, se remarcă un şir de trăsături specifi ce, determinate de tendinţele generale în evoluţia artei bijuteriilor în perioada evului mediu dezvoltat şi tardiv.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Статья посвящена рассмотрению находок средневековых диадем в Карпато-Балкаском регионе и сопоставлению их с аналогичными типами украшений из Восточной Европы. На Балканах с X по XIV в. фиксируются находки диадем, выполненных под непосредственным византийским влиянием. В Восточной Евро-
пе, диадемы, исполненные в византийских традициях, представлены в основном в памятниках XII–XIII вв.
Кроме этого в XII–XIII вв. в рассматриваемых регионах получают распространение изделия, выполненные под западноевропейским влиянием. В XIII-XV вв. изобразительная традиция Карпато-Балканского региона фиксирует переход от низких диадем к высоким башнеобразным уборам, состоящим как бы из нескольких
ярусов диадем, а также к высоким коронам. Изображения корон представлены и в послемонгольских художественных памятниках Руси. В археологических памятниках Карпато-Балканского региона XIV–XV вв. встречаются специфические типы диадем, составленных из гибких звеньев и зачастую снабженных много-
численными цепочками и подвесками. Подвесные украшения к головным уборам, имеющие весьма близкие аналогии в памятниках Карпато-Балканского региона, представлены и в одеяниях древнерусских княгинь и цариц, а также в драгоценных прикладах икон. В то же время, сам тип диадем, зачастую декорированный длинной бахромой в налобной части, типичный в этот период для памятников Карпато-Балканского региона, на территории Восточной Европы нам не известен. Таким образом, при всем своеобразии ювелирных уборов населения Юго-Восточной и Восточной Европы, отмечается и ряд общих черт, определяемых общими тенденциями развития европейского ювелирного дела периода развитого и позднего средневековья.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Diadems and crowns X–XV centuries from the monuments of Eastern and Southeastern Europe. The moments
of similarities and differences. The article considers the fi ndings of the medieval diadems in the Carpathian-Balkan
region and compares them with similar types of ornaments from Eastern Europe. There are some fi ndings of
the diadems made under direct Byzantine infl uence at the Balkans from X to XIV centuries. In Eastern Europe some diadems executed according to the Byzantine tradition are represented mainly among the monuments of XII–XIII centuries. In the XII–XIII centuries in these regions a distribution of the decorations made under the Western European infl uence. The pictorial tradition of Carpathian-Balkan region fi xes the transition from low diadems to high towering headdress consisting of at least several layers of diadems, as well as to the high crowns in XIII–XV centuries.
Some pictures of crowns were represented in the Russian fi ne monuments dated back to the period after the Mongol invasion too. In the archeological sites of the Carpathian-Balkan region specifi c types of diadems made up of fl exible links are often equipped with multiple chains and pendants in XIV–XV centuries. Hanging decorations to headwear having a very close analogy among some monuments of the Carpathian-Balkan region are represented in the garments of ancient queens and princesses of Moscow Russia as well as in precious icons ornaments. At the same time the very specific type of diadems was often decorated by a long fringe at the forehead that was typical but unknown one for the monuments of the Carpathian-Balkan region in Eastern Europe during this period. Thus, for all the peculiarities of jewelry dresses in the South-Eastern and Eastern Europe are marked a number of similarities defi ned by general trends of European jewelry for the period of developed and the late Middle Ages.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>