Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования в централизованной системе теплоснабжения мун.Кишинэу
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
858 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-21 07:49
SM ISO690:2012
ЧЕРНЕЙ, Михай; IARMOLICI, A.; ЛЕУ, Василе. Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования в централизованной системе теплоснабжения мун.Кишинэу . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 1(21), pp. 47-55. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0070

Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования в централизованной системе теплоснабжения мун.Кишинэу

Pag. 47-55

Черней Михай, Iarmolici A., Леу Василе
 
АО “Термоком”
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе представлена краткая информация о централизованной системе теплоснабжения мун. Кишинэу: источниках тепловой энергии, тепловых сетях и др., а также об объемах производства и потребления за последние два десятилетия. Описаны основные направления проектов, внедренных в рамках АО «Термоком». В рамках предприятия внедрена автоматизированная система мониторинга технологического процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии. Многие годы на предприятии используются сильфонные компенсаторы труб с полиуретановой теплоизоляцией, шаровая арматура, пластинчатые подогреватели. На 14 из 21 котельных выполнена их модернизация, а на десяти в связи с полной автоматизацией отпала необходимость в постоянном дежурном персонале. В данной работе также представлен опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулирования, описаны их преимущества и достигнутые результаты по внедрению. Следует отметить, что в 2011г. удалось снизить электропотребление в целом по предприятию примерно на 30% по сравнению с 2005 годом.

În lucrarea dată este prezentată o scurtă informaţiei despre sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun.Chişinău: sursele de energie termică, reţele termice şi altele, de asemenea indicatorii de producere şi consumuri pe parcursul ultililor douăzeci de ani. Sunt descrise direcţiile prioritare ale proiectelor implementate în cadrul SA „Termocom”. În cadrul întreprinderii este implementat sistemul automatizat de monitorizarea a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. Pe parcursul a mai multor ani sunt folosite compensatoarele silfonice, conducte preizolate cu poliuretan expandat, robineţi sferici, schimbătoarele de căldură cu plăci. Din numărul total de 21 centrale termice, paisprezece au fost modernizate, iar zece din ele funcţionează în regim automat. În lucrare de asemenea este prezintă experienţa utilizării batereilor de condensatoare şi a schemelor de reglare cu convertoare de frecvenţă în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chişinău, descrierea avantajelor şi prezentarea rezultatelor obţinute după implementare. De menţionat că ca rezultat în anul 2011 s-a obţinut total pe întreprindere diminuarea consumurilor de energie electrică cu circa 30% în comparaţie cu consumurile din anul 2005.

The paper provides a summary about district heating system of the mun. Chisinau: sources of thermal energy, heat distribution, etc., as well as the production and consumption over the past two decades. The priority directions of implemented projects under "Termocom" are described. The company implemented an automated system for monitoring the process of production, transport and distribution of thermal energy. For many years, the company used bellows expansion joints, pipe with polyurethane insulation, ball valves, and plate heat exchangers. The 14 thermal houses from 21 were upgraded, and at ten of them thanks to full automation are not more necessary to keep service personnel. The paper also presents the experience of capacity banks and frequency inverters using in centralized heat system of Chisinau, frequency, described their advantages and presenting results achieved by the implementation. It should be noted that in 2011 managed to reduce the power consumption for the whole company by about 30% compared with 2005.

Cuvinte-cheie
централизованная система теплоснабжения,

конденсаторные установки, схемы частотного регулирования