Filmul de montaj: de la imaginea-document (de arhivă) la producția audiovizuală propriu-zisă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
262 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-08 13:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.43-92 (22)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1716)
SM ISO690:2012
BOHANŢOV, Alexandru. Filmul de montaj: de la imaginea-document (de arhivă) la producția audiovizuală propriu-zisă. In: Arta , 2022, nr. 2(AAV), pp. 113-118. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.17
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Filmul de montaj: de la imaginea-document (de arhivă) la producția audiovizuală propriu-zisă

Th e montage fi lm: from the document-image (of archive) to the actual audiovisual production

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.17
CZU: 791.43-92

Pag. 113-118

Bohanţov Alexandru
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2023


Rezumat

Este oarecum neobișnuit faptul că filmul (documentarul) de montaj nu benefi ciază încă de un statut estetic bine precizat, pornind chiar de la denumirea acestuia. În puținele lucrări de specialitate care se referă la acest gen de producție audiovizuală, mai ales de expresie rusă, sunt utilizate diverse caracteristici defi nitorii: „film de compilație”, „film de arhivă”, „film de cinematecă (mediatecă)”, „fi lm documentar-arhivistic” ș.a. Credem că cea mai potrivită formulă ar fi „fi lmul de montaj”, fiindcă sintagma dată înglobează un concept fundamental atât pentru arta cinematografi că, cât și în ceea ce ține de teoria și practica genului ori formatului respectiv, și anume, montajul (operațiune-cheie în edifi carea realității audiovizuale scontate). De asemenea, am întreprins o incursiune în istoria filmului de montaj, aducând în prim-plan nume ilustre și exemple semnifi cative din cinematografi a sovietică: Dziga Vertov, Esfi r Șub și Mihail Romm. Alte filme de montaj destinate să întregească analiza noastră aplicativă au fost preluate din spațiul audiovizual românesc, precum și din cel al Republicii Moldova.

It is somewhat unusual that the montage fi lm (documentary) does not yet benefit from a well-defi ned aesthetic status, starting from its name itself. In the few specialized works that refer to this kind of audiovisual production, especially of Russian expression, various defi ning features are used: “compilation fi lm”, “archive film”, “cinematheque (mediatheque) film”, “documentary-archival film”, etc. We believe that the most appropriate name would be “montage film”, because the given phrase encompasses a fundamental concept both for cinematographic art and, in terms of the theory and practice of the respective genre or format, namely, the montage (key operation in the edification of the expected audiovisual reality). We also undertook a foray into the history of montage film, bringing to the fore illustrious names and signifi cant examples from Soviet cinematography: Dziga Vertov, Esfi r Shub and Mikhail Romm. Other montage fi lms intended to complete our applic

Cuvinte-cheie
fi lm de montaj, documentar, imagini de arhivă, montaj, temă, idee, imagine și cuvânt, cenzură, manipulare prin imagine,

montage fi lm, documentary, archival footage, montage, theme, idea, image and word, censorship, manipulation through image