Studii de stabilitate ale isoconazolului nitrat şi isoconazolului clorhidrat
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
152 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-02 17:18
SM ISO690:2012
BURLACU, Mihaela. Studii de stabilitate ale isoconazolului nitrat şi isoconazolului clorhidrat. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. 21 iunie 2015, Chișinău1. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2015, p. 291. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2015
Conferința "-"
Chișinău1, Moldova, 21 iunie 2015

Studii de stabilitate ale isoconazolului nitrat şi isoconazolului clorhidrat

Stability studies of isoconazolum nitrite and isoconazolum hydrochloride


Pag. 291-291

Burlacu Mihaela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 3 august 2021


Rezumat

Introducere. Incidenţa crescută a infecţiilor fungice şi dificultăţile care survin în terapie, determină un interes continuu în analiza şi standardizarea preparatelor antimicotice. Scopul lucrării. Analiza calitativă a isoconazolului nitrat şi a isoconazolului clorhidrat, obţinute prin sinteză originală din lichidele ionice imidazolice. Material şi metode. Obiectul principal de studiu a fost isoconazolul nitrat şi isoconazolul clorhidrat obținuți din compuşii imidazolici ionici sintetizați în premieră în cadrul Laboratorului de sinteză organică a Institutului de Chimie, Academia de Ştiințe a Republicii Moldova. Aparataj utilizat: spectrofotometru UV (Agilent 8453); balanța electronică (OHAUS); aparat pentru determinarea punctului de topire. Rezultate. În baza metodei spectrofotometrice UV validate anterior, a fost realizat un studiu de stabilitate a substanțelor Isoconazolul nitrat şi la Isoconazolul clorhidrat. Analizând datele obținute, s-a observat că odată cu înaintarea în timp, valorile absorbanțelor determinate la lungimea de undă de 274 de nm şi 282 de nm se micşorează treptat. Termenul de valabilitate calculat constitue aproximativ 3,5 ani. Concluzii. În cadrul studiului a fost cercetată stabilitatea isoconazolului nitrat şi clorhidrat. Datele obținute pot fi incluse ca parametri de calitate în documentaţia tehnică de normare pentru isoconazolului nitrat şi isoconazolului clorhidrat.

Introduction. The increased incidence of fungal infections and difficulties that arise in therapy, led an continuing interest in analyzing and standardizing antifungal preparations. Objective of the study. Qualitative analysis of isoconazolum nitrate and isoconazolum hydrochloride, obtained by original synthesis of imidazole ionic liquids. Material and methods. The main study was isoconazole nitrite and isoconazole hydrochloride, obtained from compounds synthesized, for the first time in the Laboratory of Synthetic Organic Chemistry Institute, Academy of Sciences of Republic of Moldova. Gear used: UV spectrophotometer (Agilent 8453); electronic balance (Ohaus); device for determining the melting point. Results. Based on previously validated UV spectrophotometric method, a stability study was conducted of isoconazolum nitrite and isoconazolum hydrochloride. Analyzing the data obtained, it was observed that with increasing time, the absorbance values determined at 274 nm wavelength and 282 nm gradually decreases. The calculated shelf life constitutes about 3.5 years. Conclusions. During the study, the stability of isoconazolum nitrite and isoconazolum hydrochloride was reached. The data can be included as parameters of quality in technical documentation regarding the Isoconazolum nitrite and isoconazolum hydrochloride.

Cuvinte-cheie
derivaţi de imidazol, isoconazol nitrat, isoconazol clorhidrat, spectrofotometria UV,

imidazole derivatives, isoconazolum nitrate, isoconazolum hydrochloride, UV spectrophotometryv