Influența factorilor de risc ai mediului ocupațional asupra stării de sănătate a cadrelor didactice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
53 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-26 22:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.6.02:37.011.31 (1)
Occupational health hazards. Occupational health and hygiene (40)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2179)
SM ISO690:2012
CHEPTEA, Dumitru. Influența factorilor de risc ai mediului ocupațional asupra stării de sănătate a cadrelor didactice. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 5(87), pp. 43-47. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687

Influența factorilor de risc ai mediului ocupațional asupra stării de sănătate a cadrelor didactice

The influence of occupational risk factors on the teachers’ health

Влияние факторов риска профессиональной среды на состояние здоровья учителей


CZU: 613.6.02:37.011.31
Pag. 43-47

Cheptea Dumitru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2020


Rezumat

Un loc de muncă sigur și sănătos contribuie la o forță de muncă sănătoasă, creând din mediul ocupațional un segment prioritar de studiu. Cadrele didactice ca grupă socială sunt expuse la diverși factori de risc fizici, chimici, biologici și psihologici. Acest studiu are drept scop evaluarea factorilor de risc ai mediului ocupațional al profesorilor din instituțiile preuniversitare. A fost realizat un studiu descriptiv, transversal. S-a aplicat un chestionar semistructurat, ce cuprinde: caracteristici sociodemografice și ocupaționale, percepții asupra mediului fizic. În studiu au participat 278 de profesori din toate zonele Republicii Moldova. 94,7% au fost femei cu vârsta medie de 44,16±9,9 ani, cu o vechime în muncă de 20,21±10,5 ani, 60,5% activează în gimnazii, 34,2% – în licee, 5,2% – în școli primare. Mai mult de jumătate (65,8%) au o muncă dinamică, cu deplasări frecvente în spațiul de lucru, 18,4% activează în poziție ortostatică, 13,2% – în poziție șezând. 18,7% susțin că locul de muncă este incomod. 18,4% au menționat prezența temperaturii joase, 14,5% – a iluminatului insufi cient, 40,8% – prezența curenților de aer. 9,2 % au fost bolnavi de mai mult de patru ori în ultimele 12 luni. S-a constatat că 40,8% din profesori suferă de cel puțin o maladie cronică, 55% fiind diagnosticați cu hipertensiune, 29,5% – cu gastrită, restul suferind de afecțiuni ale tractului urinar și celui genital. În concluzie, s-a evidențiat un nivel înalt al morbidității în rândul profesorilor. Este imperativ să implementăm strategiile de ameliorare a mediului școlar pentru a îmbunătăți starea de sănătate a cadrelor didactice și pentru a le asigura bunăstarea.

A safe and healthy workplace contributes to a healthy workforce, making the occupational environment a priority segment of study. Teachers as an occupational group are oft en exposed to various physical, chemical, biological and psychological risk factors. This study aims to assess the risk factors of the occupational environment of teachers in pre-university educational institutions. It was performed a descriptive, cross-sectional study. A semi-structured questionnaire was applied, which includes: sociodemographic and occupational characteristics, perceptions on the physical environment. In the study was involved 278 teachers from all regions of the Republic of Moldova. 94,7% were women with an average age of 44,16±9,9 years with a work experience of 20,21±10,5 years. 60,5% of persons involved in study work in gymnasiums; 34,2% – in high schools; 5,2% – in primary schools. Most (65,8%) have a dynamic work, with frequent movements through the work space, 18,4% – in orthostatic position, 13,2% in sitting position. 18,7% state that the workplace is uncomfortable. 18,4% mentioned the presence of low temperature, 14,5 – insuffi cient lighting, 40,8% – the presence of air currents. 9,2% of teachers have been ill more than 4 times in the last 12 months. 40,8% suff er from at least one chronic disease, 55% being diagnosed with arterial hypertension, 29,5% with gastritis, the rest with diseases of the genitourinary tract. In conclusion, high level of morbidity among teachers was highlighted. It is important to implement healthy school strategies for ensuring the health and the well-being of the teachers.

Безопасное и здоровое рабочее место способствует здоровой рабочей силе, что делает профессиональную среду приоритетным сегментом исследования. Учителя, как социальная группа, подвержены различным физическим, химическим, биологическим и психологическим факторам риска. Целью исследования было выявление факторов риска профессиональной среды учителей в доуниверситетских учреждениях. Для этого было проведено описательное перекрестное исследование. Было проведено анкетирование, включающее социальнодемографические и профессиональные характеристики, представления о физической среде. В исследовании приняли участие 278 учителей из всех регионов Республики Молдова. 94,7% были женщины, средний возраст которых составил 44,16±9,9 года, стаж работы составил 20,21±10,5 года, 60,5% работают в гимназиях, 34,2% – в лицеях, 5,2% – в начальных школах. Более половины (65,8%) имеют динамичную работу с частыми движениями в рабочем пространстве, 18,4% работают в ортостатическом положении, 13,2% – в сидячем. 18,7% утверждают, что на рабочем месте неудобно, 18,4% отметили наличие низкой температуры, 14,5% – недостаточное освещение, 40,8% – наличие сквозняков. 9,2% учителей болели более 4 раз за последние 12 месяцев. Выяснилось, что 40,8% учителей страдают по крайней мере от одного хронического заболевания, у 55% диагностирована гипертония, у 29,5% – гастрит, у остальных – заболевания мочевыводящих путей и половых органов. Отмечается высокий уровень заболеваемости среди учителей. Крайне важно, чтобы школьные стратегии для поддержания здоровья были ориентированы на учителей для обеспечения их здоровья и благополучия.

Cuvinte-cheie
cadre didactice, mediu ocupaţional, factori de risc, prevenţie,

teachers, occupational environment, risk factors, prevention,

учителя, профессиональная среда, факторы риск, профилактика