Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
96 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-06 17:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.944 (1)
Гражданское процессуальное право. Судоустройство (496)
SM ISO690:2012
BÎCU, Adelina. Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 12-17. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat

Institution of confession (recognition) in civil process through the light of doctrine approaches and comparative law


CZU: 347.944
Pag. 12-17

Bîcu Adelina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

Obiectul de cercetare al prezentului studiu îl reprezintă instituția mărturisirii sau recunoașterii în calitate de mijloc de probă în procesul civil, care în ciuda parcursului său istoric, destul de sinuos, își păstrează, în prezent, întreaga sa utilitate practică. Forța sa rezidă în însuși actul de voință al părții, căci dacă aceasta face unele declarații contrare propriilor sale interese, explicația unei asemenea atitudini rezidă în faptul că ea corespunde, adesea, realității. Cu toate acestea, adevărul demonstrează că, uneori din diferite motive, mărturisirea este contrară realității faptelor. Iată de ce legislațiile moderne nu mai atașează mărturisirii o valoare probantă absolută, instanţa având obligaţia atenţiei și perspicacităţii duble, atunci când se folosește de acest mijloc de probă, pentru a stabili faptele invocate în proces

The research object of this research is the institution of confession or recognition as the mean of evidence in the civil process which despite its historical course which is enough sinuous currently keeps its whole practical usefulness. Its force consists of the action of will of the party, and if he/she makes some declarations contrary to his/her own interests, the explication of such an attitude results in the fact that it often corresponds to the reality. However, the truth demonstrates that sometimes due to different reasons, the confession is contrary to reality of actions. That is why modern laws do not attach to confession an absolute probative value, the court has the obligation of double attention and perspicacity, in case when using this mean of evidence for determining the actions invoked in the process.

Cuvinte-cheie
mijloacele de probă, recunoașterea, mărturisirea, subiecții mărturisirii, forța probantă a mărturisirii, explicațiile părților în proces, procedura interogatoriului,

means of evidence, Recognition, confession, subject of confession, probative force of confession, explications of parties in the proceedings, interview procedure

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Peltec, A.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Intervenții nutriționale, exerciții fizice &icirc;n boala ficatului gras nonalcoolic</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>boala ficatului gras non-alcoolic</subject>
<subject>nutriţie</subject>
<subject>exerciţii fizice</subject>
<subject>non-alcoholic fatty liver disease</subject>
<subject>Nutrition</subject>
<subject>physical activity</subject>
<subject>неалкогольная жировая болезнь печени</subject>
<subject>питание</subject>
<subject>физические упражнения</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616.36-003.8-008.9:613.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-05-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Boala ficatului gras non-alcoolic este cea mai frecventă cauza a patologiei hepatice. Modificarea stilului de viață ce include scăderea ponderală, creșterea activității fizice și modificării nutriționale răm&acirc;n metode de elecției a tratamentului BFGNA. Recomandări nutriționale includ necesitatea folosirii dietelor tradiționale de tip Mediteranean; limitarea excesului de fructoză; acizii grași saturați trebuie să fie &icirc;nlocuiți cu cei nesaturați; alimentele procesate, dulciurile din comerț, alimentele &bdquo;fast food&rdquo; se &icirc;nlocuiesc cu alimente neprocesate cu conținut ridicat de fibre alimentare, incluz&acirc;nd cereale, legume, fructe, boboase, nuci și semințe; se evită excesul de alcool. Creșterea activității fizice are un efect terapeutic &icirc;n BFGNA prin reducerea grăsimii din ficat independent de prezența scăderii ponderale. Activitatea aerobă și exercițiile de rezistență au efect similar asupra BFGNA. Activitatea fizică este necesar să fie ajustată &icirc;n dependență de caracteristicile clinice a pacientului, comorbiditățile și capacitățile fizice. Efectele activității fizice asupra progresie BFGNA spre SHNA cu fibroza avansată nu sunt studiate adecvat. Scopul acestei lucrări este furnizarea recomandările nutriționale și analiza rolului activității fizice &icirc;n managementul BFGNA.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease. Lifestyle modifications including weight loss, increased physical activity, and dietary changes remain the treatment of choice for NAFLD. Dietary recommendations were include -using traditional dietary patterns (the Mediterranean diet); limiting excess fructose consumption; polyunsaturated fatty acids should replace saturated in the diet; replacing processed food, fast food, commercial bakery goods, and sweets with unprocessed foods high in fiber, including whole grains, vegetables, fruits, legumes, nuts, and seeds; and avoid excess alcohol consumption. Increased physical activity has therapeutic effects on NAFLD by reducing hepatic fat independent of weight reduction. Aerobic activity and resistance training have similar effects on NAFLD. Physical activity should be tailored based on a patient&rsquo;s clinical characteristics, comorbidities, and fitness capacity. However, there are insufficient data supporting the effects of physical activity on the progression of non-alcoholic fatty liver to NASH with advanced fibrosis, and on extrahepatic disease-related morbidity and mortality. The aim of this paper is to provide evidence-based practical dietary recommendations and review the role of physical activity in the management of NAFLD.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖП) является наиболее частой причиной патологии печени. Изменение образа жизни, включая потерю веса, увеличение физической активности и изменение питания, остаются методами выбора при НАЖП. Пищевые рекомендации включают необходимость использования традиционных средиземноморских диет; ограничение выведения фруктозы; насыщенные жирные кислоты должны быть заменены ненасыщенными; обработанные пищевые продукты, коммерческие сладости, продукты быстрого приготовления заменяют продукты с высоким содержанием клетчатки, включая зерновые, овощи, фрукты, орехи, семена; избегать алкоголя. Повышенная физическая активность оказывает терапевтическое действие на НАЖП за счет уменьшения жира в печени независимо от потери веса. Аэробные упражнения и упражнения с отягощениями оказывают аналогичное влияние на НАЖП. Физическая активность должна быть скорректирована с учетом клинических характеристик пациента, сопутствующих заболеваний и физических возможностей. Влияние физической активности на прогрессирование НАЖП с запущенным фиброзом недостаточно изучено. Целью данной работы является предоставление рекомендаций по питанию и анализ роли физической активности в управлении НАЖП.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>