Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
62 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-06 17:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.944 (1)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (473)
SM ISO690:2012
BÎCU, Adelina. Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 12-17. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat

Institution of confession (recognition) in civil process through the light of doctrine approaches and comparative law


CZU: 347.944
Pag. 12-17

Bîcu Adelina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

Obiectul de cercetare al prezentului studiu îl reprezintă instituția mărturisirii sau recunoașterii în calitate de mijloc de probă în procesul civil, care în ciuda parcursului său istoric, destul de sinuos, își păstrează, în prezent, întreaga sa utilitate practică. Forța sa rezidă în însuși actul de voință al părții, căci dacă aceasta face unele declarații contrare propriilor sale interese, explicația unei asemenea atitudini rezidă în faptul că ea corespunde, adesea, realității. Cu toate acestea, adevărul demonstrează că, uneori din diferite motive, mărturisirea este contrară realității faptelor. Iată de ce legislațiile moderne nu mai atașează mărturisirii o valoare probantă absolută, instanţa având obligaţia atenţiei și perspicacităţii duble, atunci când se folosește de acest mijloc de probă, pentru a stabili faptele invocate în proces

The research object of this research is the institution of confession or recognition as the mean of evidence in the civil process which despite its historical course which is enough sinuous currently keeps its whole practical usefulness. Its force consists of the action of will of the party, and if he/she makes some declarations contrary to his/her own interests, the explication of such an attitude results in the fact that it often corresponds to the reality. However, the truth demonstrates that sometimes due to different reasons, the confession is contrary to reality of actions. That is why modern laws do not attach to confession an absolute probative value, the court has the obligation of double attention and perspicacity, in case when using this mean of evidence for determining the actions invoked in the process.

Cuvinte-cheie
mijloacele de probă, recunoașterea, mărturisirea, subiecții mărturisirii, forța probantă a mărturisirii, explicațiile părților în proces, procedura interogatoriului,

means of evidence, Recognition, confession, subject of confession, probative force of confession, explications of parties in the proceedings, interview procedure

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Zota, L.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Zota, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-064X</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>retinopatie diabetică</subject>
<subject>diabet zaharat</subject>
<subject>hiperglicemie</subject>
<subject>hipertensiune arterială</subject>
<subject>obezitate</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>617.735-002-02:616.379-008.64</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-12-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n acest studiu au fost evaluate particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale retinopatiei diabetice la 150 pacienţi cu diabet zaharat tip 2 &icirc;n funcţie de durata bolii. Analiza rezultatelor obţinute a relevat la toţi diabeticii o frecvenţă mai mare a retinopatiei diabetice neproliferative. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, s-a remarcat progresia severităţii retinopatiei. Dezvoltarea retinopatiei diabetice a avut loc pe fundalul hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, &icirc;n asociere frecventă a hipertensiunii arteriale (84,6%), a supraponderabilităţii şi obezităţii (88,7%), iar indicii metabolismului lipidic au fost &icirc;n relaţie directă cu calitatea echilibrului diabetului zaharat.<strong>.</strong></p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Our study was performed in a group of 150 patients with diabetes mellitus type 2. We had evaluated clinical, laboratory and progression peculiarities of diabetic retinopathy in concordance with the duration of the disease. The analysis of the obtained results revealed to all diabetics a higher frequency of non-proliferative diabetic retinopathy. With the increase in the duration of diabetes evolution, the progression of the severity of retinopathy was noted. &nbsp;Development of diabetic retinopathy occurred in the background of basal hyperglycemia and elevated HbA1c values, with frequent association of hypertension (84.6%), overweight and obesity (88.7%), and lipid metabolism indices were in direct relationship with the quality of diabetes mellitus equilibrium.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>В данной работе проведено исследование клинических, лабораторных и эволютивных характеристик диабетической ретинопатии у 150 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в зависимости длительности течениядиабета. Анализ полученных результатов показалболее высокую частоту непролиферативной диабетической ретинопатии у всех диабетиков. С увеличением продолжительности течения диабета отмечалось прогрессирование тяжести ретинопатии. Диабетическая ретинопатия развивается на фоне гипергликемии и повышенных значений гликозилированного гемоглобина. Отмечалась частая ассоциация гипертензии (84,6%), избыточного веса и ожирения (88,7%),а показателилипидного обмена были в прямой зависимости от качества контроля диабета. Библ. &ndash; 21, таб. -1.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>