Factorii de virulenţă a fungilor patogeni:  semnificaţia clinică şi detectarea fenotipică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
117 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-28 17:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616:616-022.6 (1)
Патология. Клиническая медицина (3277)
SM ISO690:2012
BURDUNIUC, Olga. Factorii de virulenţă a fungilor patogeni:  semnificaţia clinică şi detectarea fenotipică. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), pp. 3-13. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Factorii de virulenţă a fungilor patogeni:  semnificaţia clinică şi detectarea fenotipică

Virulent factors of pathologic fungi:  clinical meaning and phenotipical detection


CZU: 616:616-022.6
Pag. 3-13

Burduniuc Olga12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 5 martie 2019


Rezumat

Articolul reprezintă revista literaturii în baza analizei surselor literare, selectate printr-o cercetare în bazele de date Web of Science, PubMed/MedLine, EMBASE, Scopus, HINARI, care conţin cele mai recente şi relevante informaţii. Au fost revizuite studiile privind factorii de virulenţă a fungilor şi metodologiile de detectare. În lucrare sunt prezentate datele cercetărilor privind următorii factori de patogenitate: mecanismele de adeziune, sinteza enzimelor hidrolitice, responsa-bile de leziunile ţesuturilor gazdă, efectele imunomodulatoare, deteriorarea eficacităţii rezistenţei antimicrobiene a gazdei, mecanismele de formare a biofilmelor. Sunt listate şi metodologiile de cercetare in vitro a acestor factori. Capacitatea unor fungi de a provoca boli este condiționată de factorii de virulenţă, care ajută la supravieţuirea fungilor şi la persistenţa lor în gazdă, ducând la afectarea ţesutului şi la boală. Detectarea factorilor de virulenţă şi persistența acestora permite medicilor microbiologi şi clinicieni să facă distincţia dintre colonizare şi infecţie fungică

The article represents the review based on the analysis of literary sources, selected through documentary research into Web of Science, PubMed/MedLine, EMBASE, Scopus, and HINARI databases containing the most recent and relevant information. Studies concerning the fungi virulent factors and the methods of their detection. In the paper, data on the following pathogenicity factors are presented: adhesion mechanisms, synthesis of hydrolytic enzymes responsible for host tissue lesions, immunomodulatory effects, deterioration of the antimicrobial resistance of the host, mechanisms of biofilm formation are presented. The in vitro research methodologies of these factors are listed. The ability of fungi to cause disease is due to virulence factors that help the survival of fungi and persistence in the host, resulting in tissue damage and disease. Detection of virulence and persistence factors allows microbiologists and clinicians to distinguish between colonization and fungal infection

Cuvinte-cheie
Fungi, factori de virulenţă, persistenţă, patogenitate.,

fungi, factors of virulence, persistence, pathogenicity.