Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
762 76
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-07 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.9+338.512:620.9 (1)
Общая энергетика (436)
Цены. Ценообразование. Издержки производства. Себестоимость (81)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; BÎCOVA, Elena; POSTOLATI, Vitali; GRODEŢKI, Mihail. Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 92-101. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461

Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică

CZU: 620.9+338.512:620.9
Pag. 92-101

Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Postolati Vitali, Grodeţki Mihail
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2015


Rezumat

În lucrare sunt examinate tendinţele privind producerea proprie, importul de energie electrică şi gaze naturale, dinamica majorării tarifelor asupra procurărilor de resurse energetice primare, a producerii şi vânzărilor de energie consumatorilor din ţară. În calitate de instrument al analizei se utilizează modelul de calcul al nivelului securităţii energetice în baza informaţiei statistice oficiale folosind metoda analizei indicative, precum şi rezultatele procesării şi prognozei indicilor ce caracterizează diferite ansambluri de date referitor la situaţia curentă în diferite ramuri ale economiei, inclusiv informaţia ecologică. Pentru a asigura comparabilitatea unor serii temporale (fluxuri de informaţie), se utilizează sistemul de unităţi relative (u. r.), în care ca mărime de bază este folosit primul element al seriei temporale. S-a demonstrat că pentru securitarea energetică a ţării este posibilă trecerea din zona, definită ca precriză, în zona de criză către anul 2017. Ca structuri critice sub aspectul securităţii energetice sunt: generarea proprie, sectoarele transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, nivelul investiţiilor şi starea în economie, insuficienţa resurselor energetice proprii. Sistarea activităţii centralelor electrice cu termoficare CET-1 şi CET-2 conduce la o înrăutăţire semnificativă a securităţii energetice a ţării. Diminuarea simplă a consumurilor de resurse energetice în ţară nu conduce la sporirea securităţii energetice.

The paper examined trends in own production, imports of electricity and natural gas, dynamics of tariffs increasing while procurement of primary energy resources, production and sales of energy to the country consumers. As an instrument for analysis the model is used for calculation of the energy security level, based on official statistical information and using the indicative analysis as well as the results of processing and forecast of indicators, characterizing different data sets, referring to the current situation in the different sectors of the economy, including environmental information. To ensure comparability of certain time series (flow of information), the system of relative units is used, in which as the basic value is used the first element of the time series. It was shown that the worsening of energy security of the country occurs, and is it possible the transition from the area, defined as pre-crisis, to crisis area by 2017. As critical structures in terms of energy security are own generating capacities, sectors of transmission and distribution of electricity and heat, investments levels and situation in economy, insufficiency of own energy resources. Ceasing of operation of district heating power stations CHP-1 and CHP-2 could lead to considerable worsening of the country’s energy security. Simple reduction of energy consumption in the country does not lead to increased energy security.

Cuvinte-cheie
securitatea energetică, tarife,

resurse combustibilo-energetice, structuri critice.