Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
645 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-17 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2-053.5(478) (1)
Общественная и профессиональная организация здравоохранения (506)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Ala; SCUTELNIC, Rodica; MORARI, Galina; OLEINIC, Lilia; ŞTEFANEŢ, Svetlana; CAPCELEA, Angela; ARAMĂ, Marina; HORODIŞTEANU-BANUH, Adela; CÎRSTEA, Olga; SAVOSCHIN, Dorina; UNCU, Rodica. Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 1(42), pp. 147-152. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011

Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară

CZU: 614.2-053.5(478)
Pag. 147-152

Cojocaru Ala1, Scutelnic Rodica2, Morari Galina2, Oleinic Lilia2, Ştefaneţ Svetlana3, Capcelea Angela3, Aramă Marina1, Horodişteanu-Banuh Adela1, Cîrstea Olga1, Savoschin Dorina1, Uncu Rodica4
 
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 UNICEF,
4 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2014


Rezumat

Numeroase acte normative reglementează supravegherea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor de vârstă scolară în Republica Moldova. Însă, morbiditatea cronică a acestora spre vârsta de maturizare atinge proporţii alarmante (60%). În articol sunt prezentate rezultatele studiului realizat cu scopul de a evidenţia barierele în supravegherea efi cientă a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară (7-18 ani) prin evaluarea calităţii funcţionării Standardelor de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulator şi elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a accesului şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală copiilor. Studiul a fost realizat în municipiile Chişinău şi Bălţi şi raioanele Drochia, Floreşti, Ungheni, Hînceşti, leova, Cahul pe un lot de 520 copii. Rezultatele cercetării au determinat numeroase defi cienţe în supravegherea copiilor de 7-18 ani la sectorul primar: vizitele profilactice la medicul de familie nu se efectuează regulat, copii nu sunt sistematic consultaţi cu scop profi lactic de către speciasliştii de profil, nu sunt examinaţi paraclinic conform Standardului; copiii din grupul de risc medico-social sunt supravegheaţi necalitativ. Interacţiunea dintre serviciul medical în şcoli, medicul de familie şi familia copilului este insufi cientă. Studiul a finalizat cu elaborarea recomandărilor pentru optimizarea actelor normative în asistenţa medicală copiilor şi adolescenţilor de vârstă scolară, care se vor reflecta în Strategia de sănătate şi dezvoltare a copiilor şi adolescenţilor în Republica Moldova pentru perioada 2014-2024, care actualmente este în curs de elaborare.

A number of regulations and directives were put in practice in order to assure the health surveillance for school-age children and adolescents in Moldova. However, the level of chronic morbidity registered at the adulthood age reaches warning proportions (60%). The aim of study was to perform a quality assessment of the existing Standards of the child’s growth and development monitoring from birth to 18 years of age in ambulatory settings, and to elaborate recommendations in order to improve the availability and quality of primary healthcare services for pediatric population. The study was conducted in the Chisinau and Balti municipalities and rural counties – Drochia, Floresti, Ungheni, Hincesti, Leova, and Cahul, and included the analysis of data of 520 children followed-up by the family doctors. Results of the evaluation identifi ed numerous defi ciencies of execution of children’s growth and development monitoring described in Standards, especially for the group of age 7-18 years: health check-ups at the family doctor were irregular. There were seen diffi - culties with the assurance of laboratory and clinical examination provided by specialists to children; and it was found a lower level of service coverage for children from vulnerable families with medical and social risk factors. The interaction between medical service in schools, the family doctor and the child’s family is poor. Based on the study results there were elaborated recommendations for the optimization of the regulatory documents for health surveillance for school-age children and adolescents that will be presented in the Strategy for health and development of children and adolescents in the Republic of Moldova for the period 2014-2024. This document is now under development.

Многочисленные нормативные акты регламентируют организацию наблюдения за состоянием здоровья детей и подростков школьного возраста в Молдове. Однако частота хронических заболеваний в этой группе населения к моменту вступления во взрослую жизнь достигла тревожного уровня (60%). Цель исследования была выявить барьеры, затрудняющие эффективное медицинское наблюдение детей и подростков школьного возраста (7-18 лет), путем анализа функционирования Стандартов наблюдения детей от 0 до 18 лет в амбулаторных условиях, и разработать рекомендации по повышению доступности и качества медицинской помощи детям. Исследование проходило в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также районах Дрокия, Флорешты, Унгены, Хынчешты, Леова, Кагул и включало анализ данных 520 детей, находящихся под наблюдением семейной медицины. Результаты исследования выявили многочисленные недостатки в исполнении Стандартов наблюдения детей 0-18 лет в амбулаторных условиях: профилактические посещения семейного врача нерегулярны; серьезные трудности при исполнении таких разделов, как осмотр детей специалистами и лабораторные исследования; более низкий уровень реализации Стандартов среди детей из семей с высоким медико-социальным риском. Взаимодействие между школьной медицинской службой, семейным врачом и членами семьи ребенка/подростка явно недостаточно. На основании результатов исследования были разработаны рекомендации по оптимизации нормативных актов, регламентирующих медицинскую помощь детям и подросткам школьного возраста, которые будут отражены в Стратегии здоровья и развития детей и подростков в Республике Молдова на период 2014-2024, которая в настоящее время находится в стадии разработки.

Cuvinte-cheie
standardele de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulator, copii şi adolescenţi de vârstă şcolară, serviciul de asistenţă primară, medic de familie.