Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-18 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78(478)"XVII" (1)
Музыка (1814)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Victor. Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea). In: Arta , 2022, nr. 2(AAV), pp. 12-21. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea)

Observations of foreign travelers — narrative sources about the phenomenon of music in Moldovan culture (XVIII century)

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-2.02
CZU: 78(478)"XVII"

Pag. 12-21

Ghilaş Victor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2023


Rezumat

Textul de față este conceput în intenția de a valorifi ca praxisul narativ al călătorilor străini, care conturează fragmentar imaginea muzicii din cultura Moldovei, rezultată în urma afl ării pe teritoriul țării. Pornind de la izvoarele istorice cercetate, conținutul, expus în ordine cronologică, pune în evidență și analizează punctele de vedere ale voiajorilor din exterior, refl ecțiile și comentariile cărora înlesnesc pătrunderea în realitățile muzicii de curte, a celei lăutărești, considerate deseori „forme minore” de manifestare a artei sonore, cărora cercetarea autohtonă le-a acordat, deseori, mai puțină atenție. Surprinse din perspectiva călătorului neprofesionist, informațiile descrise relevă circumstanțele în care se apelează la serviciile muzicii, ponderea fenomenului în cadrul evenimentelor ofi ciale. Totodată, sintezele întreprinse pun în lumină exagerările și (sau) subiectivismele exprimate în interpretările și opiniile vizitatorilor străini. Cu toate acestea, însemnările de călătorie au rolul de a contribui la lărgirea orizontului asupra muzicii naționale în faza istorică supusă cercetării

Th e present paper is designed with the intention of capitalizing on the narrative praxis of foreign travelers, which partially outlines the image of music from the culture of Moldova, resulting from their stay on the territory of the country. Starting from the researched historical sources, the content, presented in chronological order, highlights and analyzes the points of view of the travelers from outside, whose refl ections and comments facilitate the penetration into the realities of court music and fi ddle music, oft en considered “minor forms” of manifestation of the sound art, to which local research has oft en paid less attention. Captured from the perspective of the non-professional traveller, the described information reveals the circumstances, in which the services of music are appealed to and the share of the phenomenon in offi cial events. At the same time, the syntheses undertaken shed light on the exaggerations and (or) subjectivisms expressed in the interpretations and opinions of foreign visitors. Nevertheless, the travel notes have the role of contributing to broadening the horizon of national music in the historical period under research.

Cuvinte-cheie
muzica, călători străini, cultură, Moldova, instrumente muzicale, surse narative,

music, foreign travelers, culture, Moldova, musical instruments, narrative sources