Probleme actuale ale politicii penale a statului la etapa actuală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
198 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-16 09:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32:343 (16)
Политика (2897)
Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. Криминалистика (5255)
SM ISO690:2012
GRECU, Raisa. Probleme actuale ale politicii penale a statului la etapa actuală. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale, Ed. 3, 15 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022, Ediția 3, pp. 111-112. ISBN 978-9975-45-821-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2022
Conferința "Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale"
3, Chişinău, Moldova, 15 aprilie 2022

Probleme actuale ale politicii penale a statului la etapa actuală

Current issues of state criminal policy at the current stage

CZU: 32:343

Pag. 111-112

Grecu Raisa
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2022


Rezumat

In the conditions of dramatic deterioration of peace and security in the geopolitical region to which our state belongs, increased attention should be paid to the prevention of crimes against public security and public order, as well as such crimes as war propaganda, mercenary activity, etc. In parallel, a series of other categories of crimes are to be kept in view, which are not influenced in structure and dynamics, especially by some concrete changes that currently occur in the socio-political and economic life of the state, but which constitute a permanent general background. of crime, maintain and supply quantitatively and qualitatively this harmful social phenomenon.

În condițiile deteriorării dramatice a păcii și securității în regiunea geopolitică de care aparține statul nostru o atenție sporită urmează a fi acordată prevenirii infracțiunilor contra securității publice și a ordinii publice, precum și a unor asemenea infracțiunii cum sunt propaganda războiului, activitatea mercenarilor ș.a. În paralel urmează a fi ținute în vizor și un șir de alte categorii de infracțiuni ce nu sunt influențate ca structură și dinamică în mod special de unele schimbări concrete ce intervin la moment în viața sociopolitică și economică a statului, dar care constituind un fundal general permanent al criminalității, mențin și alimentează cantitativ și calitativ acest fenomen social nociv.

Cuvinte-cheie
war, aggression, crime, criminal policy, legislation, prophylaxis,

război, agresiune, criminalitate, politică penală, reglementare legislativă, profilaxie