Particularitățle auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
694 48
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-11 06:52
SM ISO690:2012
IACHIMOVSCHI, Anatol. Particularitățle auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei, Ed. 8, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, Vol.8, Partea 1, pp. 213-217. ISBN 2587-3563. ISSN E-ISSN 2587-3571.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
8, Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Particularitățle auditului situațiilor financiare în condițiile pandemiei

Particulars of the audit of financial statements in pandemic conditions


Pag. 213-217

Iachimovschi Anatol
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2021


Cuvinte-cheie
auditor, misiune de audit, pandemie, proceduri de audit, probe de audit, situaţii financiare, standarde internaţionale de audit.,

auditor, audit mission, pandemic, audit procedures, audit evidence, financial statements, international auditing standards.


Teza

Pandemia creează probleme mari întregii economii mondiale cu efecte grave, ceea ce conduce la incertitudini privind viitorul entităților din diverse sfere de activitate. De aceea, atît la etapa planificării dar și la celelalte etape auditorul trebuie să se asigure cu suficiente probe adecvate de audit obținute în rezultatul evaluării riscului de continuitate a activității și respectiv determinarea efectului pandemiei asupra conformității principiului continuității activității asupra situațiilor financiare auditate. În contextul situației pandemice și ținînd cont de particularitățile auditului situațiilor financiare, ca răspuns la problemele create de pandemie, ar prezenta interes unele măsuri de atenuare a riscurilor organizatorice și de exercitare a misiunilor de audit, precum revizuirea strategiei de audit, adaptarea lucrărilor planificate de audit la restricțiile pandemiei, identificarea alternativelor în procesul aplicării testelor de colectare a probelor de audit.

The pandemic creates major problems for the entire world economy with serious effects, which leads to uncertainties about the future of entities in various fields of activity. Therefore, both at the planning stage and at the other stages the auditor must ensure sufficient adequate audit evidence obtained as a result of assessing the risk of business continuity and determining the effect of the pandemic on the compliance of the business continuity principle on audited financial statements. In the context of the pandemic situation and taking into account the particularities of the audit of financial statements, in response to the problems created by the pandemic, some measures to mitigate organizational risks and audit missions, such as reviewing the audit strategy, adapting planned audit work, would be of interest. to the restrictions of the pandemic, the identification of alternatives in the process of applying the audit evidence collection tests.