Reinterpretarea formelor tradiționale în sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-07 18:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.644.2.082.2]:781.61 (1)
Музыка (983)
SM ISO690:2012
TARAN, Vladimir; ANDRIEŞ, Vladimir. Reinterpretarea formelor tradiționale în sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), pp. 43-53. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Reinterpretarea formelor tradiționale în sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola

Reinterpretation of traditional forms in the sonata for bassoon and piano by Vitaly Verhola


CZU: [780.8:780.644.2.082.2]:781.61
Pag. 43-53

Taran Vladimir, Andrieş Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2021


Rezumat

Moștenirea artistică a lui V. Verhola include lucrări de diferite genuri: operă, creații vocale și vocal-simfonice, muzică pentru film, muzică de estradă, prelucrări folclorice ș.a. Însă sfera preferată a creației sale o constituie muzica instrumentală. În prezentul articol ne-am axat pe analiza Sonatei pentru fagot și pian scrisă în anul 1973. Abordarea unui gen precum sonata, solicită de la un compozitor aflat la început de cale un anumit grad de încredere și presupune un nivel suficient de profesionalism componistic și o gândire creativă. Sonata pentru fagot și pian de V. Verhola reprezintă un ciclu tradițional tripartit: Allegro risoluto, Largo și Allegro ma non troppo. Cele trei părți relevă apartenența la genuri și chiar domenii de muzică diferite. Astfel, în prima parte pot fi sesizate structuri ritmice caracteristice jazz-ului, partea a II-a denotă trăsăturile unei balade meditative, iar partea a III-a include elemente ritmico-intonative împrumutate din folclorul instrumental.

V. Verhola's artistic heritage includes works of differen genres: opera, vocal-symphonic creations, music for film, pop music,arrangements of folk works etc. But the favorite sphere of his creation is instrumental music. In this article we have focused on the analysis of the Sonata for bassoon and piano, written in 1973. Approaching a genre like the sonata requires from a composer, at the beginning of his path, a certain degree of confidence, a sufficient level of professionalism and creative thinking. V. Verhola's Sonata for bassoon and piano is a traditional tripartite cycle: Allegro risoluto, Largo and Allegro ma non troppo. The three parts reveal their belonging to different genres and even fields of music. Thus, in the first part, rhythmic structures characteristic of jazz can be noticed, part II denotes the features of a meditative ballad, and part III includes rhythmic-intonation elements borrowed from instrumental folklore

Cuvinte-cheie
sonata pentru fagot și pian, repriză inversată, Vitalie Verhola,

sonata for bassoon and piano, reversed reprise, Vitaly Verhola