Political identities in the former Soviet Union: the cases of Abkhazia and South Ossetia
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
873 28
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-08 19:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39+341.222.6 (20)
Международные движения, организации и течения (101)
Юридические лица и предметы международного права (1006)
SM ISO690:2012
CHELARU, Valeria. Political identities in the former Soviet Union: the cases of Abkhazia and South Ossetia. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2019, nr. 1(14), pp. 58-78. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Political identities in the former Soviet Union: the cases of Abkhazia and South Ossetia

Identități politice în fosta Uniunea Sovietică: cazurile Abhaziei și Oseției de Sud

Политические идентичности бывшего Советского Союза: пример Абхазии и Южной Осетии

CZU: 327.39+341.222.6
JEL: F29, K33

Pag. 58-78

Chelaru Valeria
 
Babeș-Bolyai University
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020


Rezumat

Ethnicity and nationalism, as many specialists have pointed out, are volatile concepts whose meaning changes based on various socio-political factors. Strongly connected with the efforts of political elites, and political institutions that they create, these types of identities grow highly politicised. This article analyses the relation between political identities in the ex-Soviet space, particularly the cases of Abkhazia and South Ossetia, and the frozen conflicts. It argues that due to a series of factors linked to the configuration of the Soviet state and deliberate ethnic engineering for political purpose, the ethnic identity in the areas here discussed has become a political construct which influenced the socio-political reality. It examines the stages of the Soviet policies towards the nationalities question and their impact on interethnic animosities. Also, it stresses the radicalisation of the ethnic/national identities, as well as the effect of the politicised identities on the future frozen conflicts.

Этничность и национализм, как указывали многие специалисты, являются изменчивыми понятиями, значение которых меняется в зависимости от различных социально-политических факторов. Тесно связанные с усилиями политических элит и политических институтов, которые они создают, эти типы идентичностей становятся чрезвычайно политизированными. В данной статье анализируется связь между политическими идентичностями на постсоветском пространстве, в частности в Абхазии и Южной Осетии, и замороженными конфликтами. Автор утверждает, что в силу ряда факторов, связанных с конфигурацией Советского государства и преднамеренной этнической инженерией в политических целях, этническая идентичность в рассматриваемых здесь областях стала политическим конструктом, который оказал влияние на социально-политическую реальность. В ней рассматриваются этапы советской политики по национальному вопросу и ее влияние на межэтническую вражду. Кроме того, в нем подчеркивается радикализация этнической/национальной идентичности, а также влияние политизированной идентичности на будущие замороженные конфликты.

Etnia și naționalismul, după cum au subliniat mulți specialiști, sunt concepte volatile ale căror semnificații se schimbă pe baza diferiților factori socio-politici. Puternic legate de eforturile elitelor politice și de instituțiile politice pe care le creează, aceste tipuri de identități devin extrem de politizate. Acest articol analizează relația dintre identitățile politice din spațiul ex-sovietic, în special cazurile din Abhazia și Osetia de Sud, și conflictele înghețate. Autorul susține că, din cauza unei serii de factori legați de configurația statului sovietic și de ingineria etnică deliberată în scopuri politice, identitatea etnică din domeniile discutate aici a devenit un construct politic care a influențat realitatea socio-politică. Acesta examinează etapele politicilor Sovietice către problema naționalităților și impactul acestora asupra animozităților interetnice. De asemenea, subliniază radicalizarea identităților etnice/naționale, precum și efectul identităților politizate asupra viitoarelor conflicte înghețate.

Cuvinte-cheie
political identity, Soviet Union, frozen conflicts, Abkhazia, South Ossetia,

политическая идентичность, Советский Союз, замороженные конфликты, Абхазия, Южная Осетия,

identitate politică, Uniunea Sovietică, conflicte înghețate, Abhazia, Osetia de Sud.