Complicațiile obezității la copii și adolescenți
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
352 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-056.52-053.2-037 (1)
Патология. Клиническая медицина (3278)
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Diana; STAMATI, Adela; PALII, Ina; REVENCO, Ninel; UŞURELU, Natalia; VUDU, Lorina. Complicațiile obezității la copii și adolescenți. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, nr. 1(58), pp. 26-30. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011

Complicațiile obezității la copii și adolescenți

Complications of obesity in children and adolescents

Осложнения ожирения у детей и подростков


CZU: 616-056.52-053.2-037
Pag. 26-30

Munteanu Diana12, Stamati Adela2, Palii Ina2, Revenco Ninel2, Uşurelu Natalia2, Vudu Lorina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2018


Rezumat

În ultimele decenii, obezitatea constituie cea mai frecventă patologie cronică la copii și adolescenți, afectând fiecare grupă de vârstă. Constituind o tulburare cronică a stării de nutriție, caracterizată prin creșterea greutății corporale pe seama țesutului adipos, obezitatea mai este însoțită de dereglarea verigilor evidente ale metabolismului lipidic, proteic și glucidic și de o serie de comorbidități ca diabet zaharat tip2, riscuri cardiovasculare, insulinoresistența, hepatice și gastrointestinale, complicații neurologice, psiho-sociale, ortopedice, pulmonare, reproductive, hormonale și chiar oncologice. Cei 100 copii participanți în cercetare au fost testați în vederea identifi cării markerilor biochimici, hormonali ce denotă o afectare asociată obezității. Drept rezultat, se constată o netă predominare a suferinței psihologice, valori constant crescute ale tensiunii arteriale, afectarea statutului lipidic, prezența sindromului de apnee în somn. S-a observat prezența diverselor tulburări cauzate de surplusul ponderal la majoritatea copiilor incluși în studiu.

In the last decades, obesity is the most common chronic pathology in children and adolescents, affecting each age group. Being a chronic nutritional disorder characterized by increased body weight due to adipose tissue, obesity is accompanied by the disruption of obvious links of lipid, protein and carbohydrate metabolism and a series of comorbidities such as type 2 diabetes, cardiovascular risks, insulin resistance, hepatic and gastrointestinal disorders, neurological, psychosocial, orthopedic, lung, reproductive, hormonal and even oncological complications. The 100 children participating in the research were tested to identify the biochemical, hormonal markers that indicate an obesity related disorder. As a result, there is a net predominance of psychological suffering, constantly elevated blood pressure, lipid status, sleep apnea syndrome. Various disorders caused by weight gain have been detected in most of the children enrolled in the study.

В последние десятилетия, ожирение является наиболее распространенной хронической патологии у детей, которое затрагивает все возрастные группы. Будучи хроническим расстройством пищевого статуса, характеризуется увеличением веса за счет жира, ожирение сопровождается очевидными нарушениями липидного обмена, белкового и углеводного обменов и ряд сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые риски, инсулинорезистентность, поражение печени и желудочно-кишечного тракта, неврологические осложнения, психосоциальные, ортопедические, респираторные, репродуктивные, гормональные и даже рак. 100 детей, участвующих в исследовании, были протестированы, чтобы определить биохимические маркеры, гормональные нарушения, связанные с ожирением. В результате существует явное преобладание психологических расстройств, повышенное артериальное давление, нарушение состояния липидного статуса, наличие апноэ во время сна. Было отмечено наличие различных заболеваний, вызванных избыточным весом у большинства детей, включенных в исследование.

Cuvinte-cheie
obezitate, copii, factori de risc.