Securitatea economică națională în contextul globalizării
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
559 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-26 16:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338(478) (242)
Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены (2276)
SM ISO690:2012
BRAGOI, Diana. Securitatea economică națională în contextul globalizării. In: Intellectus. 2017, nr. 4, pp. 65-68. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Securitatea economică națională în contextul globalizării

National Economic Security in the Context of Globalization.

Национальная экономическая безопасность в контексте глобализации.

CZU: 338(478)

Pag. 65-68

Bragoi Diana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 februarie 2018


Rezumat

În acest studiu se arată că globalizarea economică refl ectă creșterea interdependenţelor economice la nivel mondial, ca rezultat al creșterii comerţului transfrontalier cu mărfuri, servicii și fluxuri de capital la nivel internaţional sub influenţa revoluţiei tehnico-știinţifi ce. Fiind unul dintre elementele de bază în cadrul securităţii economice a unui stat, globalizarea reflectă o extindere continuă a dezvoltării economice la nivel mondial. Concepţia modernă referitoare la securitatea economică a unui stat presupune formarea unor mecanisme politice, economice și sociale, care ar permite realizarea efi cientă a scopurilor și priorităţilor economice, precum și înlăturarea pericolelor și obstacolelor din această cale.

In this study is showed that economic globalization reflects the increase in global economic interdependences as a result of increased cross-border trade in goods, services and capital flows internationally under the influence of technoscientific revolution. Being one of the cornerstones of a state’s economic security, globalization reflects a continued expansion of global economic development. The modern concept of economic security of a state implies the formation of political, economic and social mechanisms that would allow the efficient realization of the economic goals and priorities, as well as the removal of the dangers and obstacles in this way.

В настоящем исследовании показывается, что экономическая глобализация отражает повышение экономической взаимозависимости на мировом уровне в результате расширения приграничной торговли товарами, услугами и увеличения потоков капитала на международном уровне под влиянием научно-технической революции. Являясь одним из основных элементов экономической безопасности государства, глобализация отражает продолжающееся расширение экономического развития во всем мире. Современная концепция экономической безопасности государства предполагает формирование политических, экономических и социальных механизмов, позволяющих эффективно достигать экономические цели и приоритеты, а также устранять опасности и препятствия.