Particularitățile strategiilor de coping a pacienților stomatologici
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
519 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 10:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-052:159.9 (1)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (502)
Психология (3511)
SM ISO690:2012
DROBOT, Radu. Particularitățile strategiilor de coping a pacienților stomatologici. In: Arta Medica , 2021, nr. 1(78), pp. 59-62. ISSN 1810-1852. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4744456
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(78) / 2021 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Particularitățile strategiilor de coping a pacienților stomatologici

Peculiarities of coping strategies in dental patients

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4744456
CZU: 616.31-052:159.9

Pag. 59-62

Drobot Radu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2021


Rezumat

Obiective. În cabinetul stomatologic se întâlnesc o serie de reacții, mecanisme de coping în fața agenților stresori. Pentru medicul curant, ca și pentru psiholog, cunoașterea patternurilor adaptative favorite ale pacientului reprezintă un important avantaj, atât în reevaluarea pronosticului prin prisma grilei comportamentale, dar și pentru aprecierea corectă a complianței terapeutice. Investigarea fenomenelor psihice se face printr-o serie de metode, ce reprezintă instrumente de obținere a informațiilor referitoare la aceste fenomene. Astfel, se utilizează: observația, convorbirea, chestionarul, scalele de evaluare, etc. Material și metode. În general, în funcție de scopul propus, se utilizează mai multe metode. Studiul a fost realizat pe un lot de 253 respondenți selectați după sexe și mediul de reședință, pacienți ai unui cabinet stomatologic privat, dintre care, din mediul urban – 207 respondenți și mediul rural – 46. În acest sens, a fost utilizat „Chestionarul mecanismelor de ajustare” – metodologie elaborată de R. Lazarus și S. Folkman – Ways of coping Questionnaire – WOC, cu 50 de itemi care descriu un spectru larg de gânduri, trăiri și acțiuni, la „ajutorul" cărora se recurge pentru a face față situațiilor dificile de viață și a depăși consecințele negative ale acestora. Rezultate. La scala Confruntare, la persoanele de sex masculin, se indică scorul egal cu 9,17, iar la cele de sex feminin – 8,82; la scala Distanțare persoanele de sex masculin au obținut scorul egal cu 8,65, iar cele de sex feminin – 8,32; pentru scala Autocontrol media persoanelor de sex masculin e egală cu 11,06 și a celor de sex feminin – 10,79; la scala Căutarea suportului social media pentru bărbați e 11,26, iar pentru femei e 12,17; la scala Acceptarea responsabilității la persoanele de sex masculin se indică scorul – 8,63, iar la cele de sex feminin – 8,56; la scala Fugă-evitare scorul persoanelor de sex masculin e 12,54, iar a celor de sex feminin – 12,67; la Planificarea rezolvării problemei persoanelor de sex masculin le revine media de 13,65, iar celor de sex feminin – 13,37; și la Supraevaluarea pozitivă scorul se prezintă în felul următor: bărbații – 13,57 femeile – 13,80. Concluzii. Diferențe semnificative între aceste 2 categorii nu s-au remarcat, însă putem susține că persoanele de sex masculin depun mai mult efort pentru a schimba situația cu privire la coping-ul Confruntațional. De asemenea, bărbații sunt mai predispuși la distanțare, iar la scala Acceptării responsabilității, bărbații au un procentaj puțin mai mare, ceea ce denotă faptul că ei acceptă rolul personal în problemă și caută modalități de a o rezolva. La scala Fugăevitare femeile au un procentaj mai mare, ceea ce indică faptul că femeile evită un tratament stomatologic.

Objectives. In the dental office there are a series of reactions, coping mechanisms in the face of stressors. For the attending physician, as well as for the psychologist, the knowledge of the patient's favorite adaptive patterns represents an important advantage, both in the reevaluation of the prognosis through the prism of the behavioral grid, for the correct appreciation of the therapeutic compliance. The investigation of psychic phenomena is done through a series of methods, which are tools for obtaining information about these phenomena them. So, it is there are used: observation, conversation, questionnaire, evaluation scales, etc Material and methods. In general, depending on the proposed goal, several methods are used. The study was conducted on a group of 253 subjects selected by sex and environment of origin patients of a private dental office, of which 207 were from urban area and 46 from rural area. In this regard, the “Adjustment Mechanisms Questionnaire” was used – a methodology developed by R. Lazarus and S. Folkman – Ways of coping Questionnaire – WOC, which has 50 items that describe a wide range of thoughts, feelings and actions, at “help” to deal with difficult life situations and overcome their negative consequences. Results. On the Confrontation scale for males, the score is equal to 9.17, and for females – 8.82; on the Distance scale, males obtained the score equal to 8.65, and females – 8.32; on the Self-Control scale, the score of males is equal to 11.06 and of females – 10.79; on the scale Searching for social media support for men is 11.26, and for women it is 12.17; on the scale Acceptance of responsibility for males is indicated the score – 8.63, and for females – 8.56, on the scale Escape-avoidance the score for males is 12.54, and for females – 12.67; in the Planning of solving the problem of the male persons, the score of 13.65 belongs to them, and to the female ones – 13.37; and at the Positive Overestimation the averages are as follows: men – 13.57, women – 13.80. Conclusions. Significant differences between these 2 categories were not noticed, but we can claim that males make more effort to change the situation in terms of confrontational coping just as men are more prone to distance. On the scale of accepting responsibility men have a slightly higher percentage which tells us that they accept the personal role in the problem and look for ways to solve the problem. On the run-avoidance scale women have a higher percentage, which indicates that women avoid dental treatment.

Cuvinte-cheie
coping, chestionar, anxietate,

coping, questionnaire, anxiety