Население Карпато - Дунайского и Днестровского регионов в энеолите
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
379 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-26 10:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478+477+498) (2)
Arheologie (697)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1586)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (2575)
SM ISO690:2012
ДУБРОВСКИЙ, Анатолий. Население Карпато - Дунайского и Днестровского регионов в энеолите. In: Славянские чтения. 2015, nr. 6(12), pp. 6-41. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580

Население Карпато - Дунайского и Днестровского регионов в энеолите

Population of the Carpatho-Danubian and the Transnistrian regions in the eneolithic

Populaţia regiunilor Carpato-Dunărene şi Nistrene în perioada eneolitului


CZU: 902/904(478+477+498)
Pag. 6-41

Дубровский Анатолий
 
Славянский университет Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2020


Rezumat

В статье анализируются сенсационные результаты археологических и антропологических открытий конца XX и начала XXI веков в Карпато-Дунайском и Днестровском регионах, заставивших изменить устоявшиеся представления о рассматриваемых регионах как периферии древневосточных цивилизаций в V-III тысячелетиях до н.э. В свете этих открытий Юго-Восточная Европа в ареале распространения археологических культур Караново III в Болгарии, Винча-Плочник в Сербии, Кукутень-Триполье в Румынии, Республике Молдова и правобережной Украине может быть названа одним из очагов древней цивилизации эпохи энеолита.

The article analyzes the results of sensational archaeological and anthropological discoveries of the late XX and early XXI century in the Carpathian-Danube and Dniester regions, which forced to change the established notions of these regions of the ancient eastern civilizations in the V-III millennium BC as provincial ones. In light of these findings the South-Eastern Europe in the area of the archaeological cultures of Karanovo III in Bulgaria, Vinci Plochnik in Serbia, Cucuteni-Tripoli in Romania, Republic of Moldova and on the right bank of Ukraine can be called one of the oldest centers of the Eneolithic.

În articol sînt analizate rezultatele sensaţionale a descopeirilor arheologilor şi antropologilor din ultimele decenii ale secolului XX şi începutul secolului XXI obţinute în baza cercetării monumentelor preistorice, mileniile V şi III de pînăla e.n., descoperite pe teritoriile Carpato-Dunărene-Nistrene. Aceste descoperiri precizate chronologic în baza datelor coloanei radiocarbon stabilite pentru eneolitul Europei au impus schimbarea opiniilor formate deja care tratau aceste regiuni drept periferii înapoiate ale civilizaţiilor orientale. În baza acestor descoperiri Europa de Sud-Est în arealul cuprins de culturile arheologice Caranovo III din Bulgaria, Vincea-Plocnik din Serbia, Cucuteni-Tripolie din România, Republica Moldova şi Ucraina poate fi tratată drept una dintre centrele vechiicivilizaţii.

Cuvinte-cheie
энеолит, археологические культуры Караново III, Винча-Плочник, Кукутень-Триполье, миграция и аккультурация,

the Eneolithic, archaeological cultures of Karanovo III, Vinci Plochnik, Cucuteni-Tripoli, migration and acculturation,

eneolit, culturile arheologice Caranova III, VinceaPlocnik, Cucuteni-Tripolie, migraţie şi aculturaţie