Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
142 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-03 14:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.2:612.39 (3)
Dietă. Principii de nutriţie aplicate la hrană şi alimente (76)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (219)
SM ISO690:2012
MEREUŢĂ, Ion; STRUTINSCHI, Tudor. Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 47-56. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

Health and food. New paradigm

Здоровье и питание. Новая парадигма


CZU: 613.2:612.39
Pag. 47-56

Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2020


Rezumat

Noua paradigmă a sistemului de alimentaţie individual-tipologic ne obligă să soluţionăm probleme din domeniul menținerii sănătății și prevenirii bolilor cronice. Articolul conține principii complet noi ale sistemului de alimentaţie în terapia dietetică normală și funcțională, care nu au analog în practica mondială. Punerea în aplicare a principiilor elaborate de noi va conduce la menţinerea cu succes a sănătății, facilitarea utilizării mai eficiente a factorilor alimentari în prevenirea bolilor cronice.

The new paradigm of the individually-typological of nutrition system is sent to the decision of problems in area of maintenance of health and prophylaxis of chronic diseases. The article contains completely new principles of power systems in normal and functional nutrition diet therapy, which have no analogues in the world practice. Realization of the developed out principles will allow successfully managing of health, will extend possibilities and efficiency of nutritional factors in the prophylaxis of chronic diseases. 16 references.

Новая парадигма индивидуально-типологической системы питания заставляет принять решение в разработке проблемы в области поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний. В статье содержатся совершенно новые принципы системы питания в нормальной и функциональной диетической терапии, которая не имеет аналогов в мировой практике. Реализация разработанных нами принципов приведет к успешному управлению здоровьем, сделать более возможным и эффективным использование нутритивных факторов в профилактике хронических заболеваний. Библ. – 16.

Cuvinte-cheie
paradigmă, alimentaţie, sănătate, principii, profilaxie, algoritme, psihosomatic, energie, metabolism, individual-tipologic,

paradigm, Nutrition, health, principles, prophylaxis, algorithms, psychosomatic, energy, metabolism, individually-typological,

парадигма, питание, здоровье, принципы, профилактика, алгоритмы, психосоматический, энергия, метаболизм, индивидуально-типологический