Standarde și modele de calitate software
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
455 28
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 14:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.4:005.6 (1)
Programe. Software (157)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (86)
SM ISO690:2012
BERGMANN, Ran; BRAGARU, Tudor. Standarde și modele de calitate software. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 118-132. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Standarde și modele de calitate software

Standards and Software Quality Models


CZU: 004.4:005.6
JEL: L15, L86, I23.
Pag. 118-132

Bergmann Ran, Bragaru Tudor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

În domeniul realizării software există destul de multe lucrări despre programare, design și practicile arhitecturale, în timp ce îmbunătățirile și acțiunile organizatorice de asigurare a calității în managementul de proiect sunt ignorate de către dezvoltatorii software. În scopul umplerii acestui gol, lucrarea prezintă o succintă analiză a bunelor practici, încorporate în standardele actuale de calitate de circulație internațională în contextul managementului proiectelor informaționale (IPs), asigurării calității sistemelor informaționale (IS), sistemelor și aplicațiilor software. Totodată, standardele spun doar ce trebuie de făcut, dar nu și cum trebuie făcut. În lucrare se face o tentativă de elucidare a acțiunilor necesare pentru implementarea unui sistem corporativ de calitate și o prezentare sumară a modelelor de calitate, pentru a ajuta utilizatorii în selectarea și elaborarea modelelor de calitate software conforme propriilor misiuni și strategii.

There are quite a lot of work on programming, design and architectural practices in software development, while improvements and organizational actions to ensure quality in project management are ignored by software developers. In order to fill this gap, the paper presents a brief analysis of good practices embedded into current international quality standards in the context of information project management (IPs), quality assurance of information systems (IS), systems and software applications. At the same time, standards only say what needs to be done, but they do not say how to do it. The paper attempts to elucidate the actions needed to implement a quality corporate system and a brief presentation of quality models to help users select and develop their software quality models according to their own mission and strategy.

Cuvinte-cheie
proiect informațional, calitate software, Managementul calităţii, sistemul calităţii, modelul calităţii,

information project, software quality, quality management, quality system, quality model