Dezvoltarea infrastructurii regionale a Republicii Moldova în baza conceptelor internaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 17:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.49:332.14(478) (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (874)
Economie regională. Economie teritorială (122)
SM ISO690:2012
CĂLUGĂREANU, Irina. Dezvoltarea infrastructurii regionale a Republicii Moldova în baza conceptelor internaționale. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 53-65. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Dezvoltarea infrastructurii regionale a Republicii Moldova în baza conceptelor internaționale

Development of the Republic of Moldova Regional Infrastructure on the Basis of International Concepts


CZU: 338.49:332.14(478)
JEL: O1,O2, O4.
Pag. 53-65

Călugăreanu Irina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

Prezenta lucrare propune spre analiză cerințele, componentele și caracteristicile studierii infrastructurii regionale, precum și influența acesteia asupra sistemului relațiilor social-economice, ținând cont că succesul funcționării sistemelor socio-economice regionale depinde de anumite condiții care oferă oportunitatea dezvoltării efective a producției materiale și a mediului social. Rolul-cheie, în formarea acestor condiții, îl joacă infrastructura care, în regiuni, deservește un anumit teritoriu și, prin urmare, este strâns legată de acesta. Pe de o parte, realizarea potențialului economic al regiunii impune anumite cerințe privind funcționarea infrastructurii, iar pe de altă parte, oportunitățile oferite de infrastructură conduc la ajustarea priorităților și direcțiilor de dezvoltare socioeconomică a regiunii. În consecință, problemele de dezvoltare armonioasă a regiunilor, într-un fel sau altul, necesită dezvoltarea infrastructurii în baza principiilor, standardelor internaționale, care pot fi încadrate în modelul contemporan de îmbunătățire a infrastructurii Republicii Moldova

This study is intended to research the requirements, components, and characteristics of regional infrastructure studies and its influence on the social-economic system taking into account that successful functioning of regional socioeconomic systems depends on certain conditions that lend the effective development of material production and the social environment opportunity. The key role in making these conditions plays the region’s infrastructure that serves a particular territory and is therefore closely linked to it. On the one hand, the realization of the economic potential of the region implies certain requirements regarding the functioning of the infrastructure but, on the other hand, the opportunities offered by the infrastructure lead to the adjustment of the socio-economic priorities and directions of the regional development. Therefore, the problems of a harmonious development of the regions, in one way or another, requires the development of infrastructure based on the principles, international standards that need to be included in the contemporary model for the Republic of Moldova infrastructure improvement

Cuvinte-cheie
dezvoltare, infrastructură, regiune, finanţare, cheltuieli publice, reglementare,

development, infrastructure, region, financing, public expenditures, regulation