Aspecte privind instruirea specialiştilor medicali în domeniul marketingului social
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
307 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-05 21:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:[614:378](478) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (482)
Igienă și sănătate publică. Prevenirea accidentelor (821)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1654)
SM ISO690:2012
TIMOTIN, Alina. Aspecte privind instruirea specialiştilor medicali în domeniul marketingului social. In: Economica. 2019, nr. 2(108), pp. 33-43. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136

Aspecte privind instruirea specialiştilor medicali în domeniul marketingului social

Aspects on Medical Specialists Training of in the Field of Social Marketing


CZU: 339.138:[614:378](478)
JEL: M31, A2, I19.
Pag. 33-43

Timotin Alina12
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
 
Disponibil în IBN: 13 august 2019


Rezumat

Prezenta lucrare vine cu recomandări pentru dezvoltatorii de curriculum în domeniul instruirii medicale la nivel de licență și masterat, precum și pentru cadrele didactice, privind aplicarea marketingului social în domeniul sănătății publice. Studiul efectuat este unul aplicativ, care utilizează metode de cercetare pedagogică și cuprinde două etape: (1) testarea nivelului de cunoştinţe al masteranzilor Școlii de Management în Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, înainte și după frecventarea cursului de Marketing al serviciilor de sănătate, și (2) analiza planurilor de învățământ, nivel licență, privind prezența aspectelor de marketing social (USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova și trei universități din România). S-a demonstrat că, în urma cursului, cunoștințele masteranzilor privind marketingul social cresc substanțial, iar la licență, conceptul este predat doar tangențial și se recomandă a fi inclus în curriculum.

This paper comes with recommendations for curriculum developers in medical education at undergraduate and master level, as well as for teachers, regarding the application of social marketing in the field of public health. The study is an applicative one, uses methods of pedagogical research and comprises two stages: (1) testing the knowledge level of School of Public Health Management master students of Nicolae Testemitanu SUMPh before and after the Marketing Health Services course; and (2) analyzing the educational plans, undergraduate level, on the presence of social marketing issues (Nicolae Testemitanu SUMPh of the Republic of Moldova and three universities in Romania). It has been demonstrated that the knowledge of master students on social marketing is growing substantially, and the concept is tangentially taught in the undergraduate level and is recommended to be included in the curriculum.

Cuvinte-cheie
marketing social, sănătate publică, promovarea sănătăţii, dezvoltare curriculum,

social marketing, public health, health promotion, curriculum development