Taphonomic ‘chronicles’: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-27 19:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903 (232)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
SM ISO690:2012
FEDORCHENKO, Olena. Taphonomic ‘chronicles’: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III). In: Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), pp. 159-169. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Taphonomic ‘chronicles’: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III)

„Cronicile” taphonomice: studiul de caz al sitului Zaskalnaya VI (stratul III)

Тафономическая «летопись»: на примере изучения III слоя стоянки Заскальная VI


CZU: 902/903
Pag. 159-169

Fedorchenko Olena
 
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия»
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2019


Rezumat

This paper presents the contextual taphonomic analysis of faunal remains from the Middle Paleolithic archaeological site of Zaskalnaya VI (layer III). Due to the mixed structure of the cultural layer and to topographical specificities, it is complicated to reconstruct subsistence episodes at the site. However, faunal remains are characterized by different degrees of preservation that could be explained by the influence of different taphonomic agents. There were at least three subsistence episodes, based on taphonomic analysis of faunal remains from layer III at Zaskalnaya VI. The first settlement episode was probably associated with mammoth remains. It is hard to assess whether the animals were scavenged or hunted. Despite the recovery of several bone fragments with splitting marks and evidence for their use as retouchers, most of the splitting marks are not convincing. Another episode of occupation at the site is associated with finds of Equus latipes bones. These bones presented splitting marks for marrow extraction, as well as cut marks and impact marks. The third episode is represented by remains of saiga (Saiga tatarica L., 1766) and Cervidae. Clear traces of anthropogenic modifications on these bones were not detected, although marks of modification by other carnivores were observed. This study shows that taphonomic analysis of faunal remains is productive in modelling subsistence practices at Zaskalnaya VI site.

Această lucrare prezintă rezultatele analizei taphonomice a rămășițelor faunei din paleoliticul mijlociu, şi anume din situl arheologic Zaskalnaya VI (stratul III). Din cauza structurii mixte a stratului cultural și a particularităților topografice, reconstituirea episoadelor de subzistență la locul respectiv este complicată. Cu toate acestea, rămășițele faunistice sunt caracterizate de grade diferite de conservare care pot fi explicate prin influența diferiţilor agenți taphonomici. Au existat cel puțin trei episoade de subzistență, bazate pe analiza taphonomică a rămășițelor faunistice din stratul III de la Zaskalnaya VI. Primul episod de decontare a fost, probabil, asociat cu rămășițele mamutului. Este greu de evaluat dacă animalele au fost sacrificate sau vânate. În ciuda recuperării mai multor fragmente osoase cu semne de divizare și dovezi pentru utilizarea lor ca retouchere, majoritatea mărcilor de despicare nu sunt convingătoare. Un alt episod de ocupație la locul respectiv este asociat cu descoperiri de oase Equus latipes. Aceste oase au prezentat urme de despicare pentru extragerea măduvei, precum și semne de tranşare și urme de impact. Al treilea episod este reprezentat de resturi de saiga (Saiga tatarica L., 1766) și de Cervidae. Nu s-au detectat urme clare ale modificărilor antropogene asupra acestor oase, deși s-au observat urme de modificare de către prădători. Acest studiu arată că analiza taphonomică a rămășițelor faunistice este productivă în modelarea practicilor de subzistență în situl Zakalnaya VI.

В статье представлен контекстуальный тафономический анализ фаунистической коллекции среднепалеолитической стоянки Заскальная VI (слой III). Из-за специфики культурного слоя и топографических особенностей довольно сложно реконструировать эпизоды заселения на стоянке. Но выявленная разная степень сохранности фаунистических остатков, возможно, свидетельствует о влиянии различных тафономических факторов и процессов на формирование данной коллекции. Можно предположить, как минимум, три эпизода обитания на стоянке Заскальная VI (III слой). Один эпизод поселения, вероятно, был связан с обнаруженными фаунистическими находками мамонта. Сложно определить, по- явились ли они на стоянке в результате успешной охоты древних обитателей или хищников, а затем были частич- но принесены. Несмотря на наличие нескольких фрагментов костей со следами раскалывания и использования их в качестве ретушеров, большинство предполагаемых следов расщепления выглядят неубедительными. Другой эпизод обитания на стоянке связан с находками костей Equus latipes. На них зафиксированы четкие следы от раскалывания, с целью извлечения костного мозга, а также нарезки(?) и сколы. Третий эпизод представлен находками костей сайги (Saiga tatarica L., 1766) и представителей из семейства Cervidae. Кроме следов модификации хищниками, четких следов антропогенных модификаций на этих костях обнаружить не удалось.

Cuvinte-cheie
Taphonomic analysis, Zaskalnaya VI site, the Middle Paleolithic, impact marks, contextual taphonomy.,

Analiza taphonomică, situl Zaskalnaya VI, paleolitic mijlociu, semne de impact, tafonomia contextuală.,

Тафономический анализ, стоянка Заскальная VI, средний палеолит, следы раскалывания кости, контекстуальная тафономия.