Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi de atribuire cultural-cronologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
105 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-27 09:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(4) (18)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (1825)
SM ISO690:2012
HAHEU, Vasile. Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi de atribuire cultural-cronologică. In: Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), pp. 33-43. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(14) / 2018 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi de atribuire cultural-cronologică

Habitat Structures of septentrional Thracians – cultural and chronological potential and realities

Жизнедеятельные структуры северных фракийцев – потенциал и реальность культурно-хронологических атрибуций


CZU: 902/904(4)
Pag. 33-43

Haheu Vasile
 
Institute of Cultural Heritage
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2018


Rezumat

Habitat structures have a special place in the attribution of cultural-chronological archaeological objectives – especially for septentrional Thracians. In the case of identifying objects, it is important to determine elements that are to do with previous cultural traditions, as well as evidencing the appearance of new elements in the context of material culture. The cultures of Early and Middle Hallstatt are not relevant in this aspect, as they have no contribution to the creation of the Thraco Dacian. The only thing remaining is the evidence of a possible tradition of the Basarabi-Şoldăneşti culture. When it comes to the placement of sites, they are different: in the previous era the lower places were more dominant, within the bays of rivers; we also notice the appearance of new structures – forts which are practically missing in the previous cultures. Although most of the structures can be found in previous cultures, new structures that are different begin to appear – stone buildings, and within those - porches. Within settlements the delimitations between households are now clear, there is also pavement of some streets. The Greek structure of the latter is assumed. In the lack of certain indicators, the totality of characteristics for structures (type, plan, facing) cannot be used to determine the cultural and chronological differences of the era.

În cadrul atribuirii cultural-cronologice a obiectivelor arheologice, inclusiv ale tracilor septentrionali, un rol aparte revine specificului structurilor de habitat. În realizarea obiectivelor procedurii este deosebit de important determinarea elementelor ce ţin de tradiţiile culturilor locale precedente, dar şi evidenţierea apariţiei de elemente noi în contextul culturii materiale. Culturile Hallstattului timpuriu sub acest aspect nu sunt relevante, acestea neavând nici o contribuţie la constituirea celei traco-getice. Rămâne doar evidenţierea unor posibile tradiţii ale culturii Basarabi-Şoldăneşti. Referitor la plasamentul siturilor, acesta diferă. În etapa precedentă dominau locurile joase din luncile favorabile ale râurilor şi râuleţelor, de regulă terasele joase. Apare un nou tip de structură – fortificaţia, care în culturile precedente practic lipsește. Deşi majoritatea tipurilor de locuinţe se întâlnesc şi în culturile precedente, apar structuri mai deosebite – locuinţele din piatră, este atestat pridvorul. În cadrul aşezărilor sunt fixate îngrădirile dintre gospodării şi pavajul anumitor străzi. Se presupune originea grecească a ultimelor.

Для уточнения культурно-хронологической атрибуции археологических памятников, в том числе северных фракийцев, важную роль играет специфика жилых структур. В процессе реализации процедуры особенно важно выделить элементы традиций местных предыдущих культур, равно как и появление новых, инновационных кате- горий материальной культуры. Культуры раннего и среднего галльштатта нерелевантны в этом отношении, ибо они никак не участвовали в создании фрако-гетской культуры. Остается только выявление возможных традиций культуры Басарабь-Шолдэнешть, которая считается родственной и предшествует фрако-гетской. Относительно расположения объектов они разнятся. Для Басарабь-Шолдэнешть это низины, склоны долин рек и речушек, низ- кие террасы, тогда как фрако-геты воздвигали свои поселки на высоких, труднодоступных местах. Появляется новый вид структур – городища, которые практически несвойственны для предыдущих эпох. Несмотря на то что основные типы жилищ представлены одинаково, для фрако-гетов отмечен ряд новшеств – каменные жилища, для наземных жилищ зафиксированы конструкции наподобие «сени», у входа отмечены каменные платформы. На от- дельных поселений обнаружены ограды между хозяйствами, а также отмечены площадь посредине поселения и каменные платформы улиц. Предположительно, многие эти новоявления греческого происхождения.

Cuvinte-cheie
North Thracians, Habitat structures, traditions, innovations, cultural-chronological atribution.,

tracii septentrionali, structuri de habitat, tradiţii, inovaţii, apartenență cultural-cronologică.,

северные фракийцы, жизнедеятельныe структуры, традиции, инновации, культурно-хроноло- гическая принадлежность.