Dreptul patrimonial al autorului la importul operei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1021 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-21 11:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.78 (121)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1167)
SM ISO690:2012
BALTAG, Verginia. Dreptul patrimonial al autorului la importul operei. In: Intellectus. 2018, nr. 2, pp. 19-23. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Dreptul patrimonial al autorului la importul operei

Author’s Patrimonial Right to Import the Work

Имущественное право автора на импорт произведения.

CZU: 347.78

Pag. 19-23

Baltag Verginia
 
Institutul Naţional al Justiţiei
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2018


Rezumat

Prezentul demers cuprinde o analiză succintă a dreptului de import al autorului și lacunele legiferării acestuia în ţara noastră. Dezvoltarea tehnologiilor moderne și în special impactul internetului asupra relaţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale creează condiţii favorabile exercitării drepturilor de autor, facilitînd accesul la obiectele de proprietate intelectuală atît autorilor, cît și consumatorilor finali. Оn același context, lipsa cadrului adecvat de reglementare a regimului obiectelor drepturilor de autor permite o încălcare flagrantă a acestor drepturi, precum și abuzul din partea titularilor.

This approach includes a brief analysis of the author’s import right and the gaps in the relevant norms of the legislation of our state. The development of modern technologies and, in particular, the impact of the Internet on intellectual property relationships creates favorable conditions for the exercise of copyright by facilitating access of both authors and end users to intellectual property objects. In the same context, the lack of an appropriate framework to regulate the regime of copyright objects allows a flagrant violation of these rights as well as abuse by the holders.

Данная статья содержит краткий анализ права автора на импорт и законодательных пробелов в нашем государстве. Развитие современных технологий и, в особенности, влияние Интернета на отношения в сфере интеллектуальной собственности создают благоприятные условия для осуществления авторского права, облегчая доступ в равной степени авторам и конечным пользователям к объектам интеллектуальной собственности. Однако в этом же контексте, отсутствие надлежащих правовых норм в сфере авторских прав приводит к серьезным нарушениям этих прав, а также к злоупотреблениям со стороны их владельцев

Cuvinte-cheie
dreptul patrimonial, importul operei, dreptul de import, dreptul de distribuire, dreptul de reproducere, transfer de proprietate.