Resursele alimentare de origine animală utilizate în Moldova medievală. O cronică a cercetărilor arheozoologice în perioada postbelică*
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
157 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-24 11:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478) (39)
Arheologie (479)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (1120)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (1825)
SM ISO690:2012
BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila; BEJENARU, Luminiţa. Resursele alimentare de origine animală utilizate în Moldova medievală. O cronică a cercetărilor arheozoologice în perioada postbelică*. In: Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), pp. 250-259. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Resursele alimentare de origine animală utilizate în Moldova medievală. O cronică a cercetărilor arheozoologice în perioada postbelică*

Animal source foods used in medieval Moldova. A chronicle of archaeological research in the post-war period

Продовольственные ресурсы животного происхождения в средневековой Молдове. Хроника археозоологических исследований в послевоенный период


CZU: 902/904(478)
Pag. 250-259

Bacumenco-Pîrnău Ludmila1, Bejenaru Luminiţa23
 
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia Română, filiala Iași,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2018


Rezumat

În lucrarea de față ne propunem prezentarea unei cronici a cercetărilor arheozoologice din perioada postbelică, în special din anii 50-90 ai secolului trecut, axându-ne pe rezultatele obținute privind estimarea resurselor alimentare de origine animală utilizate în Moldova medievală. Sunt scoase în evidență contribuțiile în acest sens ale cercetătorilor V.I. Tsalkin, A. David, S. Haimovici ș.a., metodele de cercetare utilizate în studierea materialelor faunistice de pe ambele maluri ale Prutului, limitările de abordare a problemei resurselor de carne în spațiul est-carpatic și noile direcții de cercetare arheozoologică tratate în ultimele două decenii.

In this paper we propose a report of the archaeozoological researches from the post-war period, during the 50s-90s of the last century in particular, focusing on the results obtained regarding the estimation of the food resources of animal origin used in Medieval Moldova. We propose an overview of the contributions of the researchers V.I. Tsalkin, A. David, S. Haimovici etc., the research methods used in the study of faunal materials on both sides of the Prut, the limitations of approaching the problem of meat resources in the East Carpathian space and the new directions of archaeological research approached in the last two decades

В этой статье мы предлагаем хронику археозоологических исследований послевоенного периода, прежде всего, 50–90-х годов прошлого века, акцентируя внимание на результатах, полученных в результате изучения пищевых ресурсов животного происхождения в средневековой Молдове. Предлагается обзор научного вклада таких исследователей, как В.И. Цалкин, А. Давид, С. Хаймович и др., а также их методы исследования фаунистического материала из археологических памятников, расположенных по обе стороны Прута. Отмечены ограничивающие методологические трудности в исследовании вопросов мясных ресурсов в средневековой Молдове, а также новые направления в археологических исследованиях последних двух десятилетий.  

Cuvinte-cheie
arheozoologie, alimentaţie, consum de carne,

Moldova,

Evul Mediu.